Armády a hodnosti

Capitol

Tato první a největší megakorporace vlastní nejpočetnější ozbrojené síly. Jako všechno v Kapitolu, i armáda je zejména byznys; tomuto krédu je všechno podřízeno. Prioritní jsou politické zájmy, respektive zájmy zbrojních koncernů, lobbystických skupin či velkých akcionářů. Úspěšnost válek se měří počtem vystřílené munice a růstem tržeb zbrojařských firem. Veřejnost Kapitolu je citlivá na lidské ztráty a korporace dává přednost válce vedené technickými prostředky, zejména letectvem, které je nejprotěžovanější složkou ozbrojených sil. Na druhém místě jsou politické machinace, vměšování se do suverenity ostatních a podvratná činnost; prostě vše v nejlepším duchu politiky starých USA na Zemi.

Kapitol disponuje kosmickými prostředky přiměřenými jeho velikosti a významu. Jeho kosmolety zabezpečují významné procento obchodní přepravy Sluneční soustavy (cca 40%). Samozřejmě disponuje i vojenskými prostředky k jejich ochraně.

Velký objem obchodů probíhá mezi Marsem a Lunou, hlavními sídly korporace, nicméně kapitolští obchodníci hojně obchodují s Merkurem (cca 60% tranzitu Mars – Merkur a Luna – Merkur), méně s Venuší a asteroidy; zde hrozí lodím největší riziko. Civilní loďstvo je organizováno pod hlavičkou CSA (Capitol Space Agency), která má nicméně několik tajných vojenských odborů s nicneříkajícími názvy, zatímco vojenské spadá pod velitelství SPACOM (Space Command), které podléhá Sboru náčelníků štábů (JCS – Joint Chiefs of Staff), který je vrcholným orgánem AFC (Armed Forces of Capitol). Skládá se z náčelníka štábu Kosmických sil (Chieff od Staff Space Force), náčelníka štábu pozemních sil (Chieff od Staff Ground Force), náčelníka štábu letectva (Chieff od Staff Air Force), náčelníka štábu námořnictva (Chieff od Staff Navy Force) a prezidentova osobního poradce pro vojenství (Presidential Advisory Officer).

Letecké síly Kapitolu – CAF (Capitol Air Force) – jsou nejhýčkanější ozbrojenou složkou vesmíru. Létají na nejlepších strojích a náklady na výcvik, provoz a údržbu dosahují miliard kardinálských korun. CAF má i vlastní pěchotní jednotky, zejména útvary protiletadlové obrany, parašutisty a speciální komanda. Hlavními útvary leteckých sil jsou CMAF (Capitol Martian Air Force) a CVAF (Capitol Venusian Air Force).

Firmy z oblasti leteckého průmyslu tvoří absolutní špičku výdělečnosti zbrojařského průmyslu, ať už se jedná o koncerny Tonward, Allacher či Veltex.

Námořní síly Kapitolu (CNF – Capitol Naval Force) existují pouze na Venuši (stejně jako námořnictvo jiných korporací) v modifikaci CNVF (Capitol Naval Venusian Force). Velení CNVF a CNF je prakticky totožné a většina příslušníků štábu má dvojí funkci v obou skupinách.

Námořnictvo zahrnuje hladinové síly (SurfCom – Surface Command) – převážně výsadková plavidla, ale i bojové jednotky jako vrtulníkové nosiče a lehké letadlové lodi – dále ponorné lodi (SubCom – Submarine Command), opět zejména výsadkové, ale i útočné ponorky, pozemní stanoviště (GbasCom – Ground-based Command), opevněné přístavy, pozemní personál a nakonec pěchotní složky (SpeFCom – Special Forces Command). Ty náleží v Kapitolu mezi elitní útvary a pokračují ve slavné tradici námořní pěchoty. Charakter bojů na Gravetonském souostroví takový přístup silně vyžaduje. Samotné velitelství Gravetonských ostrovů (GRAISCOM) náleží pod velení CNVF, na rozdíl od SOGRACOM a EAGRACOM (South a East Graveton Command), která jsou v režii pozemních sil. Každému z těchto dvou odpovídá ještě příslušné velitelství letectva pro stejnou oblast (SOGRATACOM a EAGRATACOM). Námořnictvo používá vlastní letectvo, které zvláštní velitelství nemá.

Pozemní jednotky Kapitolu (CGF – Capitol Ground Force) stojí na posledním místě zájmu. Jsou velmi početné, dostávají standardizovaný výcvik na slušné úrovni a dobrou logistickou podporu. Hlavním mottem kapitolských zbrojovek je standardizace, která umožňuje rychle nahrazovat poškozené či chybějící vybavení. Ta probíhá často na úkor kvality a zejména morálky pěších vojáků, která nezřídka závisí na letecké podpoře či spolupráci elitních jednotek a pokud se jí nedostane, mohou kolísat ve své odvaze.

Na Marsu tvoří příslušníci CGF drtivou většinu nasazených sil, ať už v bojích na jižních teritoriích, či při obléhání citadel Černé legie. Operace na Venuši jsou převážně ve znamení CNVF a CVAF; operace na asteroidech probíhají v režii Kosmických sil (CSF – Capitol Space Force) a speciálních jednotek všech tří ostatních složek.

CGF má vlastní složky speciálních sil, vesměs odlišné nějakou technickou výzbrojí nebo specializované pro boj v určitém terénu. Často jsou plně aeromobilní, aby mohly zasahovat rychle na ohrožených místech.


Capitol - army

Capitol – planet navy

1

private

seaman recruit

2

private first class

seaman apprentice

3

seaman

4

corporal

petty officer third class

5

sergeant

petty officer second class

6

staff sergeant

petty officer first class

7

chief petty officer

8

master sergeant (first sergeant)

senior chief petty officer

9

major sergeant

master chief petty officer

10

warrant officer first class

warrant officer first class

11

chief warrant officer second class

chief warrant officer second class

12

chief warrant officer third class

chief warrant officer third class

13

senior warrant officer

senior warrant officer

14

cadet

midshipman

15

second lieutenant

ensign

16

first lieutenant

lieutenant junior grade

17

captain

lieutenant

18

19

major

lieutenant commander

20

lieutenant colonel

commander

21

colonel

captain

22

brigadier general

rear admiral lower half, commodore admiral

23

major general

rear admiral upper half

24

lieutenant general

vice admiral

25

general

admiral

26

general of the army

fleet admiral

27


Capitol – marine corps

Capitol – space navy

1

private

seaman recruit

2

private first class

seaman apprentice

3

lance corporal

seaman

4

corporal

petty officer third class

5

sergeant

petty officer second class

6

staff sergeant

petty officer first class

7

gunnery sergeant

chief petty officer

8

master sergeant (first sergeant)

senior chief petty officer

9

major sergeant (master gunnery sergeant)

master chief petty officer

10

warrant officer first class

warrant officer first class

11

chief warrant officer second class

chief warrant officer second class

12

chief warrant officer third class

chief warrant officer third class

13

senior warrant officer

senior warrant officer

14

cadet

midshipman

15

second lieutenant

ensign

16

first lieutenant

lieutenant junior grade

17

captain

lieutenant

18

19

major

lieutenant commander

20

lieutenant colonel

commander

21

colonel

captain

22

brigadier general

rear admiral lower half, commodore admiral

23

major general

rear admiral upper half

24

lieutenant general

vice admiral

25

admiral

26

fleet admiral

27


Capitol – air force ground

Capitol – air force flyings

1

private

airman

2

private first class

airman first class

3

4

corporal

senior airman

5

sergeant

staff sergeant

6

staff sergeant

technical sergeant

7

8

master sergeant (first sergeant)

master sergeant (first sergeant)

9

major sergeant

senior master sergeant

10

warrant officer first class

chief master sergeant

11

chief warrant officer second class

12

chief warrant officer third class

13

senior warrant officer

14

cadet

cadet

15

second lieutenant

second lieutenant

16

first lieutenant

first lieutenant

17

captain

captain

18

19

major

major

20

lieutenant colonel

lieutenant colonel

21

colonel

colonel

22

brigadier general

brigadier general

23

major general

major general

24

lieutenant general

lieutenant general

25

general

26

general of the air force

27


Bauhaus

Bauhauská společnost je celá prodchnuta vojenským duchem. I v civilním sektoru se používají vojenská označení pro úředníky a další činitele. Existuje velké množství polovojenských řádů a dalších organizací, které svou organizaci rovněž přizpůsobují armádě.

Bauhaus má silný kodex cti, který proniká všemi vrstvami společnosti. Silný důraz se klade na tradice, často příslušníci jedné rodiny zastávají tutéž pozici po mnoho generací.

Posedlost pečlivostí se odráží i v bauhauské armádě. Ta je nejlépe organizovaná a vycvičená v celém vesmíru. Její pýchou jsou zejména obrněné síly.

Bauhaus se angažuje téměř výhradně na své domovské planetě, Venuši. Jeho přítomnost jinde je omezena na naprosté minimum, samozřejmě má své zájmy na Luně i na asteroidech.

Bauhaus má silný podíl na obchodních transakcích a meziplanetárním tranzitu, zejména mezi Venuší na jedné straně a Merkurem a Lunou na straně druhé. Nezanedbatelný je i podíl na obchodu s Marsem.

Bauhaus vlastní přiměřené kosmické síly, zaměřené především na obranu planety. Tyto jsou organizovány v BRM (Bauhaus Raumsmarine). Obsahuje Hlavní velitelství (Oberkommando der Raum – OKR), rozdělené do tří sekcí – Planetární velitelství (Planetkommando), Orbitální velitelství (Orbitalkommando) a Velitelství kosmické flotily (Kommando der Raumflotte – KRF). Pod první spadá planetární obrana včetně strategických raketových střel, pod druhé orbitální zařízení (družice atd.) včetně dopravy na orbitu Venuše a pod třetí válečná plavidla.

Letectvo Bauhausu je poměrně silné, neboť musí být schopno čelit technologické převaze CAF. Bauhaus Luftheere (BLH) disponuje mnoha výkonnými typy letadel, z nichž většina je důstojným soupeřem kapitolským strojům. Pochopitelně na Venuši si Bauhaus udržuje stálou mocenskou převahu, alespoň v celkových číslech.

BLH má hlavní velitelství v Heimburgu (Generální štáb letectva, GS BLH – General Stab der Bauhaus Luftheere), které je součástí Hlavního stanu Ozbrojených sil Bauhausu (Hauptquartier die Bauhaus Waffnene Kräfte – HBWK). Zde působí vrchní velitel (Oberkommandant der Luftheere – OKL). Letectvo je rozděleno do jednotlivých leteckých armád (Luftflotte), které dále vytvářejí nižší struktury dle potřeb jednotlivých bojišť.

Letectvo Bauhausu je dále rozděleno do dvou velkých skupin dle míst a sektorů, kde vzniká. Silným prvkem jsou firmy sdružené v korporačním sektoru Galion, kde dominuje lehký letecký průmysl. Naproti tomu existují továrny zaměřené na těžší stroje, jimiž disponuje bývalá nezávislá korporace Ural, která byla organicky včleněna do bauhauských struktur. Mezi těmito dvěma skupinami se vede dlouhotrvající mocenský, lobbyistický i ideový střet.

Bauhauské námořnictvo bylo těžce poničeno během gravetonských válek. Nyní je sice obnovováno, avšak již umírněněji, nikoli v tak mohutném rozsahu jako dříve. Ušetřené zdroje jsou investovány do letectva a obrněných jednotek. Bauhauská flotila (Bauhaus Seemarine – BSM) je nyní koncipována tak, aby byla ostatním silám v Gravetonu stálou hrozbou.

Bauhaus sází nyní zejména na ponorkovou flotilu (UbK – U-boot Kommando), která disponuje moderními tichými čluny. Hladinové síly (WsK – Wasserfläche Kommando) reprezentují zejména obrněné dělové čluny, jakési plovoucí tanky či baterie, podporující postup pěších vojsk.

Ponorkové velitelství je nejdůležitějším v BSM a jeho představitel (Befelshaber der U-boote) je vždy zástupcem velitele BSM (Flottenchef). Má jako jediný k dispozici vlastní velitelství. Pod WsK jsou sdruženi další náčelníci jednotlivých zbraní (Befelshaber der Panzerschiffe, Befelshaber der Aufklärungsstreitkräfte, Führer der Minensuchboote atd.)

Pozemní síly, Bauhaus Heeresmacht (BHM) jsou nejrozsáhlejší složkou ozbrojených sil. Nejvýznamnější postavení mají pancéřové síly (Panzertruppe) a podpůrné jednotky (Artillerietruppe). Každý oddíl má na štábu svého představitele (Befelshaber der Panzertruppe, Befelshaber der Jägerstruppe).

Vlastní vojenské velení je rozděleno do tzv. Skupin armád (či Frontů v některých válečných zónách). Velitelství Skupiny armád (Heeresgruppe) bývá spojeno s místem sídla vévodského rodu, jemuž toto velení přísluší (např. Skupina armád West/Matochekland spadající pod velení rodu Bernheim, Skupina armád Narew spadající pod velkoknížata von Denikin či Polární skupina armád, spadající pod velkovévodský rod Campenhausen). Velkoknížecí a vévodské rody, které získaly oprávnění k velení jednotlivým Heeresgruppe, tzv. vojenští suveréni (militär souveräns) tvoří nejvyšší vrstvu bauhauské šlechty, zaujímající postavení těsně pod Élektorskou radou (mezi tyto rody samozřejmě náleží i rody vévodů elektorů).

Struktura Bauhausu je dvojjazyčná – germanofonní a frankofonní. Převaha je na straně germanofonních struktur, takže oficiální označování nejvyšších úřadů je udáváno v němčině; nicméně existuje celý kompletní seznam francouzských názvů.

Bauhaus - army

Bauhaus – space navy

german terminology

german terminology

1

schütze, jäger, kanoniere etc.

matrose

2

oberschütze, oberjäger etc.

matrosengefreiter

3

gefreiter

matrosenobergefreiter

4

obergefreiter

matrosenhauptgefreiter

5

stabsgefreiter

matrosenstabsgefreiter

6

unteroffizier

obermaat

7

unterfeldwebel

fähnrich zum raum 

8

fähnrich

feldwebel

9

feldwebel

oberfeldwebel

10

oberfeldwebel

stabsfeldwebel 

11

hauptfeldwebel

oberfähnrich zum raum

12

oberfähnrich

stabsoberfeldwebel

13

stabsfeldwebel

raumkadett

14

unterleutnant

oberfähnrich zum raum

15

leutnant

leutnant zum raum

16

oberleutnant

oberleutnant zum raum

17

hauptmann, rittmeister

kapitänleutnant

18

stabskapitän

stabskapitänleutnant

19

major

korvettenkapitän

20

oberstleutnant

fregattenkapitän

21

oberst

kapitän zum raum

22

generalwachtmeister

kommodore, flottilenadmiral

23

generalmajor

konteradmiral

24

generalleutnant

vizeadmiral

25

general der waffe

admiral

26

generaloberst

generaladmiral

27

general feldmarschall

grossadmiral

28

reichsmarschall, grossmarschall,

stabsgeneral, generalissimusBauhaus – air force

Bauhaus –planet navy

german terminology

german terminology

1

schütze, flieger

matrose

2

oberschütze, oberflieger

matrosengefreiter

3

gefreiter

matrosenobergefreiter

4

obergefreiter

matrosenhauptgefreiter

5

stabsgefreiter

matrosenstabsgefreiter

6

unteroffizier

obermaat

7

unterfeldwebel

fähnrich zur see

8

fähnrich

feldwebel

9

feldwebel

oberfeldwebel

10

oberfeldwebel

stabsfeldwebel 

11

hauptfeldwebel

oberfähnrich zur see

12

oberfähnrich

stabsoberfeldwebel

13

stabsfeldwebel

seekadett

14

unterleutnant

oberfähnrich zur see

15

leutnant

leutnant zur see

16

oberleutnant

oberleutnant zur see

17

hauptmann, rittmeister

kapitänleutnant

18

stabskapitän

stabskapitänleutnant

19

major

korvettenkapitän

20

oberstleutnant

fregattenkapitän

21

oberst

kapitän zur see

22

generalwachtmeister

kommodore, flottilenadmiral

23

generalmajor

konteradmiral

24

generalleutnant

vizeadmiral

25

general der luftheere

admiral

26

generaloberst

generaladmiral

27

general luftmarschall

grossadmiralBauhaus – army

Bauhaus – space navy

french terminology

french terminology

1

militaire

matelot

2

militaire du rang

matelot de 1re classe

3

appointé

premier matelot

4

caporal

quertier-maitre

5

caporal-fourrier

quertier-maitre-chef

6

sergent, maréchal-des-logis, chef de subdivision

maistrancier

7

fourrier

second maitre

8

sergent-serre-file (šikovatel)

maitre

9

sergent-major

maitre-chef

10

adjudand

premier maitre

11

adjudand chef

premier maitre chef

12

adjudand major

maitre principal 

13

adjudand sous-officier

maitre principal chef

14

porte drapeau 

aspirant

15

sous-lieutenant

enseigne de cosmos de 2éme classe

16

lieutenant

enseigne de cosmos de 1ére classe

17

capitaine

lieutenant de cosmos

18

adjoint ŕ l'état-major (štábní adjunkt)

adjoint ŕ l'état-major

19

major, commandant

capitaine de corvette

20

lieutenant-colonel, chef de bataillon

capitaine de frégate

21

colonel, adjudant commandant, mestre de camp

capitaine de cosmos

22

brigadier des armées, chef de brigade

commodore

23

maréchal de camp, général de brigade

contreamiral

24

lieutenat-général, général de division

viceamiral

25

colonel général, général de corps d´armée

viceamiral d´ escadre

26

général d´armée

amiral

27

maréchal de Bauhaus

grand-amiral

28

impérial maréchal, grand-maréchal de Bauhaus

général ŕ l'état-major, généralissimeBauhaus – air force

Bauhaus – planet navy

french terminology

french terminology

1

aviateur

matelot

2

aviateur de 1ére classe

matelot de 1re classe

3

premier aviateur

premier matelot

4

caporal

quertier-maitre

5

caporal-chef

quertier-maitre-chef

6

sergent PDL

maistrancier

7

sergent

second maitre

8

premier sergent

maitre

9

sergent-chef

maitre-chef

10

adjudand

premier maitre

11

adjudand chef

premier maitre chef

12

adjudand major

maitre principal 

13

adjudand sous-officier

maitre principal chef

14

porte drapeau 

aspirant

15

sous-lieutenant

enseigne de vaisseau de 2éme classe

16

lieutenant

enseigne de vaisseau de 1ére classe

17

capitaine

lieutenant de vaisseau

18

adjoint ŕ l'état-major (štábní adjunkt)

adjoint ŕ l'état-major

19

major, commandant

capitaine de corvette

20

lieutenant-colonel

capitaine de frégate

21

colonel, adjudant commandant, mestre de camp

capitaine de vaisseau

22

brigadier des aeriens, chef de brigade aérienne

commodore

23

maréchal de camp, général de brigade aérienne

contreamiral

24

lieutenat-général, général de division aérienne

viceamiral

25

colonel général, général de corps aérien

viceamiral d´ escadre

26

général d´armée aérienne

amiral

27

maréchal de Bauhaus

grand-amiral


Imperial

Čtvrtá největší megakorporace je vnímána mnoha rozpornými pohledy. Z hlediska sebe samé se jedná o „nejušlechtilejší essenci lidstva, prodchnutou rytířským duchem a plnou válečnických ctností, věrného strážce proti Temnotě“. Z hlediska Bratrstva je to nejlépe manipulovatelná korporace, neboť Garanti Bratrstva jsou neustále přítomni v paláci Její Imperiální Jasnosti a mohou zasahovat do rozhodování lordů. Imperiál nicméně Bratrstvo zoufale potřebuje k podpoře své existence, takže si nemůže moc vyskakovat.

Z hlediska tří velkých korporací je Imperiál věčným zdrojem potíží, lupičem a narušitelem obchodu. Jeden z důstojníků Generálního štábu Bauhausu jej nazval „pytlem plným rachejtlí, který občas vyprskne“. Pro tři velké korporace je to spíše obtížné než nebezpečné; nicméně pro Kybertronik je Imperiál smrtícím a smrtelným nepřítelem. Důvod je nasnadě: obě nejmenší megakorporace jsou si vzájemným konkurentem. Nacházejí se v roli parazita, který se snaží urvat ve zbytku Sluneční soustavy, co se dá a při tom se samozřejmě střetávají v mnoha bitvách. Imperiálu nesmírně uškodil přechod klanu St. John-Ross ke Kybertroniku, neboť nová korporace tím získala nejen značnou posilu, nýbrž i kompletní klanový štáb s mnoha tajnými informacemi. To způsobilo, že Imperiál byl v počátku existence Kybertroniku zcela ochromen a nedokázal reagovat s potřebnou rychlostí, čímž vznikající korporace dostala čas své postavení upevnit.

Imperiál využívá odporu Bratrstva vůči Kybertroniku k prosazení svých zájmů, ale jeho pozice je značně nejistá a nikdo netuší, jak bude vývoj pokračovat. Imperiál je sice daleko dravější v prosazování svých cílů vojenskou silou, ale Kybertronik pozvolna získává náskok v technickém vývoji a obchodním světě, což je pro růst korporace vždy nejdůležitější. Jak bude vývoj vztahů mezi oběma stranami pokračovat, ukáže teprve čas.

Imperiál má značné potíže i ve vztahu ke Kapitolu, neboť ten mu dosud nezapomněl nikdy neobjasněnou roli, kterou protiletadlovci korporace sehráli při pokusu o útok na Saladinovu citadelu. Díky tomu se Černá legie znovu uchytila na Marsu. Nebýt střídmé ruky Rady Direktorů (držené zkrátka výhrůžkami Bratrstva), vojenští představitelé Kapitolu a vedoucí činitelé jeho tajných služeb by proti Imperiálu zasáhli mnohem tvrději, než je běžné v současné době.

Imperiál disponuje početnou kosmickou flotilou, na které je přímo závislá jeho existence. Právě kosmické lodi mu umožňují provádět rychlé přesuny jednotek k nečekaným úderům na slabá místa nepřátelských pozic. Přestože hlavní sídlo Její Jasnosti je na Luně, nejdůležitější základnou korporace je Ganymédes, který byl anektován na Kybertroniku. To byl největší úspěch, jakého Imperiál v boji proti svému rivalovi dosáhl.

Velení kosmických sil (ISN – Imperial Space Navy) sídlí na Luně, kde je mimo dosah nepřátel. Hlavní složkou je tzv. Domácí flotila (Home Fleet), která chrání Ganymédes a sídliště na asteroidech a Královská flotila (Royal Fleet), zajišťující přepravu důležitých osob. Stejně jako na planetách a asteroidech podniká Imperiál nájezdy na meziplanetární dopravu ostatních korporací a vydává kaperské listy svým korzárům. Mnoho loupeživých skupin se také ukrývá pod záštitou Imperiálu, ačkoli se jedná o vyděděnce či jiné podivné existence, které mají s korporací samotnou jen málo společného.

Nejproslulejší částí ISN jsou Conquistadoři (Conquistadors), průzkumné, objevitelské a zároveň vojenské a dobyvatelské lodi, vezoucí na palubách oddíly vesmírné pěchoty, které tvoří samotnou elitu korporace. Vydávají se na nejšílenější objevitelské mise a jsou hotovy kdykoli se střetnout se silami Černé legie v odlehlých částech Sluneční soustavy. Mnoho z nich se ze svých misí nevrací.

Imperiál nemá příliš velké námořní síly, neboť na Gravetonu hraje roli outsidera a jednotky Bauhausu, Kapitolu a Mishimy jej jednoznačně přečíslují. Hlavní složkou Imperial Graveton Fleet (IGF) jsou tak speciální komanda jako SBS, které jsou užívány k diverzní a průzkumné činnosti. Tyto jsou sdruženy ve velitelství GCSF (Graveton Command of Special Forces).

Letectvo Imperiálu je důležitou složkou. Na planetách hraje stejnou roli jako kosmická flotila ve vesmíru; tj. umožňuje rychlé přesuny a nečekané údery. Imperiálci proto vlastní rozsáhlou flotilu transportních letounů a pochopitelně stíhací zajištění, nezbytně nutné k úspěchu těchto misí. Rovněž potřebují bitevní letadla k útokům na vzdálené cíle.

Z těchto důvodů je imperiální letectvo (IAF – Imperial Air Force) silným a účinným nástrojem, který může úspěšně bojovat i proti Kapitolu. Na Marsu se tak děje dnes a denně a největší letecké bitvy historie (zejména střetnutí o East McCraig) byly vybojovány právě mezi těmito dvěma korporacemi. Struktura letectva je obdobná jako v Kapitolu (Bomber Command, Fighter Command atd.). Letectvo má vlastní velitelskou strukturu a i své speciální útvary jako SAS.

Pozemní armáda (Imperial Army) je v Imperiálu kapitolou sama pro sebe. Existují řádné pěší jednotky, vydržované vládou Její Jasnosti z daní a zisků megakorporace. Tito vojáci jsou buď profesionálové nebo miliční odvedenci, často i v míru prodělávající vojenský výcvik. Druhý typ je častý v samostatných osadách, kde se musí každý umět chopit zbraně. Tyto jednotky mají slušné podpůrné síly a jsou schopny houževnatě držet své pozice.

Elitu pozemních vojsk reprezentují různé typy speciálních jednotek. Zde panuje naprostý chaos, neboť některé druhy speciálů náleží pod velení armády (Imperial Army – IA), zatímco jiné slouží výhradně svým zřizovatelům z řad vysoké šlechty. Dokonce i některé typy jednotek jsou z části v té službě a z části v jiné, takže dochází k neustálým zmatkům a sporům o kompetence. Její Jasnost si nárokuje některé speciální jednotky pro armádu, avšak těch je jen málo; lordi jsou samozřejmě povinni přispět svými oddíly ke zdaru korporačního úsilí, ale v praxi je tomu často naopak – vždy se najde výmluva, proč musí být nasazeny jinde a pak mnohdy lord žádá armádu o pomoc při udržení dobytého území.  Konflikty mezi příslušníky různých druhů klanových speciálů či dokonce mezi nimi a důstojníky pravidelné armády nabývají často takového rázu, že je musí v praxi přímo v poli řešit zvláštní agenti IDA (Imperial Defence Agency), kteří se snaží diplomacií a osobním příkladem strhnout hašteřící se skupiny k bojovému výkonu. Ačkoli se to zdá obtížné, trénink agentů je dlouhodobě rozpracován a dosahuje vynikajících výsledků. IDA má samozřejmě oddělení vyšetřování (proslulé DI5 – Division of Investigation No.5), které ovšem nastupuje pouze zřídka, je-li skutečně ohrožen zájem korporace. Jinak se objevují zejména tzv. polní agenti, kteří se snaží zapůsobit na tradiční ctnosti vojáků jako je odvaha, čest a vojenská zdatnost či tradice jednotky. Sami jsou tvrdě trénovanými válečníky a nezřídka schopnými veliteli. Kdosi z Imperiálního hlavního štábu (IHS – Imperial Head Staff) v žertu prohlásil, že nejlepší velitelské kádry korporace jsou soustředěny v DFA (Division of Field Agents).

Některé zvláštní skupiny, jako třeba Wolfbaneovci nebo Horalové (Highlanders), si vedou zcela nezávislý život i politiku, podnikají loupeživé nájezdy a zuřivě brání svá teritoria i styl života. Ve velkém válečném konfliktu nejsou příliš použitelní, stejně jako některé odlehlé horské klany (např. Finn). Jsou nicméně vždy ochotni bojovat proti Černé legii.

Velkou výhrou Imperiálu byl přechod rodu Fieldhausen z Bauhausu do této korporace. Nový klan rychle získal dominantní postavení na trhu s obrněnou technikou díky svým zkušenostem. Znalosti Fieldhausenu pomohly imperiálním vojskům vzdorovat náporu ocelových bauhauských kolon s minimem potřebné výzbroje a tím jim dodaly schopnost účinné resistence.

Imperiální štáb sestává jednak z armádního velení jmenovaného Její Jasností, jednak ze štábů jednotlivých klanů (respektive jejich přidělenců). Tyto štáby, zejména u bohatých klanů, se velikostí mnohdy vyrovnají Imperiálnímu štábu. Hlavní strukturou, avšak jen zřídka uplatněnou (nebo formálně) jsou i zde armádní skupiny (Army Group), avšak vzhledem k dislokaci sil a dalším okolnostem se prakticky neobjevují, stejně jako armády (Army). Nejvyšším praktickým celkem jsou sbory (Army Corp), divize (Division) a brigády (Brigade). I ty však nejsou nijak početné (v praxi) a obvykle se jedná o ad hoc sestavená uskupení (Combat Group, Combat Force, Battlegroup, Battleforce), obvykle postavená kolem jádra tvořeného speciálními oddíly. Nejčastěji se staví jednotky v síle roty až brigády (pluk je v Imperiálu formální jednotka, zajišťující týlově fungování bojových praporů).

Imperial - army

Imperial – space navy

1

private

ordinary rating

2

private first class

able rating

3

leading rating

4

corporal

5

sergeant

petty officer

6

staff sergeant

chief petty officer

7

8

master sergeant (first sergeant)

9

major sergeant

10

warrant officer first class

warrant officer

11

chief warrant officer second class

12

chief warrant officer third class

13

senior warrant officer

14

officer cadet

cadet

15

second lieutenant                 

midshipman

16

first lieutenant                  

sub-lieutenant

17

captain      

lieutenant

18

19

major

lieutenant-commander

20

lieutenant colonel

commander

21

colonel

captain

22

brigadier

commodore

23

major general

rear admiral

24

lieutenant general

vice admiral

25

general

admiral

26

field marshal

admiral of the fleet

27

lord high admiralImperial – air force

Imperial – planet navy

1

aircraftman no 2 class

ordinary rating

2

aircraftman no 1 class

able rating

3

leading aircraftman

leading rating

4

corporal

5

sergeant

petty officer

6

flight sergeant

chief petty officer

7

8

9

10

warrant officer

warrant officer

11

12

13

14

flight cadet

cadet

15

midshipman

16

pilot officer                  

sub-lieutenant

17

flight officer      

lieutenant

18

19

squadron leader

lieutenant-commander

20

wing commander

commander

21

group captain

captain

22

air commodore

commodore

23

air vice marshall

rear admiral

24

air marshall 

vice admiral

25

air chief marshall

admiral

26

marshall of the IAF

27

Mishima

Druhá největší korporace je prakticky jediná, která má rozsáhlé zájmy na všech třech planetách. Je to dáno zejména roztříštěností mishimské organizace, která představuje největší slabost Mishimy, avšak zároveň i její největší sílu.

Mishima je dědicem dávných japonských tradic a sama si s nimi dodnes neví rady. Nejsilněji se prosazují tradice starých samurajů, avšak silný vliv mají i tradice imperiální (z doby před 2. světovou válkou) či naopak izolacionistické až pacifistické z doby po ní. Přívrženci silné centrální moci (restaurace Meidži atd.) jsou v současné době v menšině. Vzniká zvláštní mix názorů a přístupů, ve kterém má okolní svět problém se vyznat; není to však nic divného, neboť ani sami Mishimané se v tom nevyznají. Mishima je do značné míry světem sám pro sebe a přestože je otevřená a přístupná přílivu nových myšlenek, své staré zvyklosti jen nerada mění.

Celkem bez přehánění se dá říct, že jednotná zahraniční politika v Mishimě neexistuje. Věci dnes pokročily tak daleko, že možná neexistuje ani jednotná Mishima. Její tři hlavní součásti jsou zcela samostatné, alespoň dokud setrvá současný způsob vlády a nenastoupí nový Overlord.

Hlavním protagonistou je Lord Následník (kuteinoshi) Moya, Pán Merkuru. Tento titul je jako jeden z mála na světě zcela oprávněný, neboť lord Moya doslova ovládá tuto malou planetu. Mishima má kontrolu nad více než 95% území planety, což je zcela bezprecedentní jev v jinak rozhárané Sluneční soustavě. Podstatnou část místní politiky tedy pochopitelně tvoří vnitřní rozmíšky a půtky mezi jednotlivými daimjó, vedené tu na úrovni samurajských střetů v poli dle prastarých vzorů, tu pomocí špionáže a zákeřných intrik, tu v rovině ekonomického soupeření.

Lord Moya nemá na Merkuru rovnocenného soupeře a navíc charakter podzemních teritorií nepřeje leteckým, námořním ani tankovým a dělostřeleckým jednotkám, vyjma lehkých, speciálně uzpůsobených typů. Hlavní důraz je položen na lehce pancéřované mobilní oddíly, zdatné v boji na krátkou vzdálenost; odtud se odvíjí charakter celé mishimské armády, jakkoli na jiných světech to má mnohdy neblahé dopady na její účinnost.

Vzhledem k této situaci je lord Moya nejoblíbenějším z vládců Mishimy a mnoho oficiální korespondence je směřováno do jeho rukou. Jeho hlavní služebník lord Nozaki, honosící se titulem kanpaku, šedá eminence trůnu, má obrovský vliv v kartelových strukturách a soustavně podrývá autoritu Overlorda (tennó, mikado) Mishima, který je oficiálním zástupce korporace v Kartelu.

Lord Moya je představitelem silné centrální moci (ovšem té své) a zároveň izolacionistického směru (důležitá je obrana, zbytek světa nás nezajímá). Na Merkuru je plně rozvinuta typická mishimská kultura se spletitými feudálními vztahy, což otevírá pole nesčíslnému množství intrik. Věrnost a čest jsou hlavní součástí života; jako by se vrátily časy třiceti sedmi róninů.

Situace lorda Maru na Venuši a lady Mariko na Marsu je diametrálně odlišná. Jsou obklopeni nepřáteli na planetách, které jsou domovem jiných korporací. Jejich bratr je nechává prakticky bez jakékoli podpory a oni musí sami najít sílu, jak své území uhájit. Charakter Venuše mishimským prostředkům přeje, neboť vojáci korporace se rychle stali mistry v pralesním boji. Těžký terén jakéhokoli druhu je přirozeným spojencem mishimských armád. Lady Mariko si drží svou pozici zejména politickým manévrováním (cenou za to je ústup z tradičních pozic Mishimy a sblížení s Bratrstvem – pro Kapitol záležitost téměř nepochopitelná, nicméně logicky odůvodnitelná – jakýkoli průnik do struktur Mishimy je prostě pro Bratrstvo neodolatelným lákadlem) a kompletní restrukturalizací ozbrojených sil. Také projevuje pod tlakem Bratrstva nepřátelství vůči Kybertroniku, i když jen formálně a tajně s ním obchoduje.

Mishimská kosmická flotila nemá v současnosti zvláštní prioritu, takže mnohdy žije z doby své slávy za vlády posledního Overlorda. Ten budoval mocné vesmírné síly, právě kvůli koordinaci a spojení mezi planetami. Dnes je flotila rozdělena na čtyři části, pro každou planetu a pro Lunu. Tato poslední část je představuje síly věrné Overlordovi. Ty zajišťují kontakty a neutrální prostřednictví mezi jednotlivými Následníky. Overlord je také formálním velitelem Spojených armád Mishimy (Mishima Rengo Rikutai), ačkoli praktický výkon funkcí je mu odpírán.

Vojenská struktura na Merkuru je velmi jednoduchá. Mishimská společnost je hluboce militarizovaná a elitní příslušníci armády – samurajové – jsou neustále v pohotovosti. V míru mají roli bezpečnostních a pořádkových sil. Vzhledem k vazalskému systému plní zároveň ve svěřených lokacích funkci soudců. Mají k ruce početné ozbrojence z řad neurozených, ashigary, kteří tvoří nejpočetnější vojenské vrstvy. Jsou pro korporaci velmi důležití, neboť často obsluhují technická zařízení, což mnozí „praví“ samurajové považují za podřadné.

Běžné problémy tedy řeší místní vládci či jejich správci, k nasazení armády dochází jen výjimečně. Dojde-li k průniku nepřátelských sil ve větším rozsahu, lord Moya prostě svolá oddíly vazalů, které posílí jeho osobní útvary (nejrozsáhlejší ze všech) a případně podpůrné jednotky pravidelného vojska, sestavené ze zbraní vyvinutých speciálně pro podzemní prostory Merkuru. Velením je pověřen buď některý z jeho pobočníků, nebo nejvýše postavený daimjó. Pravidelná armáda tak sestává zejména z podpůrných složek (dělostřelectvo (kaho, džuho), mechanizované jednotky (rikótai, sokobutai)), zvláštních jednotek (malé merkurské ponorky – sensuikan) a nájemných jednotek róninů či krvavých ďáblů, které ovšem fungují jako polosoukromé či žoldnéřské (mešikakae) a pro jednotlivé mise jsou najímány. Existuje Vrchní velitelství (Hlavní stan) Merkuru (Suisei Dai Honei) v čele se samotným Následníkem Trůnu (Seishi Teiza). Jeho činnost však zahrnuje minimum operačních aktivit, soustřeďuje se na výcvik, výrobu zbraní, špionáž a kontrašpionáž a vývoj a získávání technologií. Z těchto důvodů je úzce propojen s Palácem Následníka (Seishi Goten), u nějž funguje Samuraidokoro – úřad suplující funkci Ministerstva války, který v podstatě jen koordinuje vztahy mezi štábem a dvorem.

Merkurské Daihonei je rozděleno na sekce dle jednotlivých typů zbraní. Operační velitelství prakticky nemá kromě sekcí zaměřených na krizové zóny (např. Sekce Fukido – Fukido Ichibu) a kosmického loďstva (Uchusen Kantai). Nejvyššími polními vojenskými útvary jsou tak Dokuricu Šubitai (samostatné útvary na úrovni brigády), spadající pod velení příslušné sekce a integrující všechny typy jednotek. Hlavní složkou v nich jsou bojové skupiny (Gunpei), samostatná komanda (Tokusecu Buntai) a samostatné skupiny (Šítai). O větších vojenských akcích rozhoduje vždy Následník nebo jeho zástupce, lord Nozaki.

Někteří lokální vůdci v ohrožených sektorech mají titul generál-guvernéra (Sókanrjó), který je opravňuje velet armádním jednotkám na vyšší úrovni, než by jim běžně příslušelo. Na Merkuru je mnoho větších i menších daimjó (známí warlordi), takže tento titul zde nemá takovou vážnost jako na ostatních planetách. Existují různé druhy daimjó, někteří jsou jen představiteli svých keiretsu (nebo i jejich částí, např. subdodavatelů nebo dceřinných firem) jako obchodníci a ti nemají nárok na žádný adekvátní vojenský titul. Na Venuši jsou uznávány jen vojenské tituly nezávislých daimjó, kteří drží území mimo teritoria ovládaná Následníkem Trůnu. Na MArsu má systém šlechtických hodností pouze zástupný význam; ostatně, jeho nositelů je na planetě mizivé minimum. Marsovští samurajové nejsou a nic méně hrdí než jejich kolegové na Merkuru, nicméně si uvědomují reálnou situaci a jsou ochotni vzdát se řady svých privilegií ve prospěch zachování korporace a vyšší výkonnosti armády.

Na Venuši existuje obdoba merkurského velení (Kinsei Dai Honei), opět řízená přímo Následníkem. Celková situace si však vynutila četné změny ve struktuře vojsk a jejich soustředění do centralizované struktury, která dává princi (Togu) přímější kontrolu nad ozbrojenými silami, aniž se musí ohlížet na zájmy jednotlivých daimjó. Formálně existují velké armádní celky (Sógun), avšak v podstatě je celé území Venuše včleněno do jediného z nich, Kinsei Sógun. Vzdálenější celky mohou nepodléhat přímé kontrole této armády, ale v praxi splývají tyto celky s jednotlivými sekcemi Daihonei, stejně jako Kinsei Sógun a armádní sekce (Sambo Sočo) Kinsei Dai Honei je v podstatě totéž, s tím formálním rozdílem, že velitelem armádní skupiny není sám lord Maru, nýbrž jeden z jeho zasloužilých vojevůdců. Toto místo je považováno za nejvyšší a nejčestnější ve struktuře mishimských vojsk na Venuši.

Pod ním se nachází samotné oblastní armády. Tato velitelská místa jsou vyhrazena pro příslušníky nejvyšší aristokracie. Ostatně, 90% generálských dekretů je v rukou urozených (proti Merkuru je i těch 10% neurozených velký pokrok). Největším a nejdůležitějším velitelstvím je Gravtó Homen Gun, do jehož působnosti spadá okolí Gravetonu, jiným příkladem je Matchó Homen Gun zahrnující divočinu Matocheklandu. Tyto útvary, v jejichž čele stojí významní šlechtici, řídí jednotlivé operace. Klasickým typem polního útvaru je Gun (Guntai), např. 3. Kinsei Gun, 3. venušská armáda (o velikosti armádního sboru jiných korporací). Ta se skládá ze sborů (Šudan, Heidan, Gundan), divizí (Šidan) a brigád (Dan, Rjódan).

Na Venuši existuje i početné letectvo, které je tváří v tvář ostatním korporacím naprostou nutností. Dělí se na armádní a námořní (nemá vlastní druh zbraně). Je většinou vytíženo obranou strategických bodů a nad bojišti je ho vidět zřídka (tvrdí se, že někteří skeptičtí vojáci považují existenci vlastního letectva za propagandistickou smyšlenku), ale čas od času přeci jen zasáhne. Mishimští konstruktéři a piloti požadují lehké, vysoce obratné letouny vhodné k manévrovým soubojům, ale ne vždy je jim vyhověno a z dílen korporace vzcházejí zajímavé stroje. Letectvo musí vyjít s tím, co je k dispozici. Armáda spoléhá zejména na přenosnou protiletadlovou obranu. Lord Maru nakupuje řadu strojů od keiretsu na Marsu, nebo dokonce i od jiných korporací. Tvrdí se, že bauhauský výrobce letounů, firma Sygor, předává Mishimě starší modely svých letadel, vyřazených ze služby v BLH. To by samo o sobě nevadilo, avšak prosakují fámy, že Sygor dodávaná letadla modernizuje nebo umožňuje mishimským továrnám dovybavit je moderní avionikou získanou od Kybertroniku, což zvyšuje jejich bojovou hodnotu. Co je na tom pravdy není jisté, dokonce ani uvnitř Bauhausu; rozhodně však Mishima (zejména firmy Gendyn, Daitsu a Naka) vyrábí téměř přesné kopie některých bauhauských strojů; je nicméně možné, že zde hraje roli vysoce účinná průmyslová špionáž korporace. Gró obchodu s letadly se odehrává mezi Bauhausem a mishimskými keiretsu na Marsu, nikoli na Venuši, neboť vztahy Homebuilderů s lordem Maru nejsou příliš vřelé. Následník tak nakupuje přes prostředníka a již se stalo několik případů, kdy piloti BLH sestřelili svůj vlastní bývalý stroj, sloužící v mishimských barvách, dokonce i se zachovaným osobním markingem.

Námořnictvo na Venuši je impozantní silou, jednoznačně největší v celém Gravetonu. Námořní sekce Hlavního stanu (Gunreibu Sočo) je elitním útvarem, jehož financování polyká neuvěřitelné sumy. Kritikové říkají, že úplně zbytečně, leč existence mishimského loďstva je spojena s ohromnou prestiží a pýchou.

Páteří loďstva (Rengo Kantai) jsou obří bitevní lodě (fuchinkan), tzv. megakřižníky (megajunkósen). Disponují těžkými děly, schopnými obrátit v trosky největší pozemní pevnosti či námořní protivníky. Samozřejmě jsou tyto kolosy nesmírně snadno zranitelné, přestože jsou konstruovány se zvláštním přihlédnutím k odolnosti trupu proti moderním zbraním. Kdykoli megakřižník vyplouvá na moře, je obklopen silným operačním svazem doprovodných plavidel. Ačkoli tyto velké lodi mají mnoho obranných systémů pasivních i aktivních (včetně nejmodernější kybertronické technologie), bez doprovodu by se staly snadnou kořistí leteckých či raketových útoků, neboť představují mimořádně lákavý cíl. Proto jsou vždy obklopeny eskortními plavidly a dokonce ponorkami proti podmořským člunům nepřítele, stejně jako leteckým zajištěním. Každé vyplutí je proto nesmírně komplexní a nákladná záležitost, nicméně představuje výmluvnou demonstraci mishimské síly.

Námořnictvo se dělí na jednotlivá loďstva (Kantai, Koku Kantai), např. Gravtó Homen Kantai (Gravetonské loďstvo) a ty na divize stejných typů lodí (Sentai). Obvykle tvoří ad hoc uskupení Goei Taigun (eskortní skupina), např. když doprovázejí megakřižník.

Lady Mariko na Marsu disponuje obdobou obou předešlých štábů, Kasei Dai Honei, který má ovšem odlišnou strukturu. Netvoří jej dvořané a vazalové vládce (jako na Merkuru) ani profesionální důstojníci (jako na Venuši). Právo účasti mají zejména důležití představitelé průmyslu, obchodu i armády a štáb tak částečně supluje jakýsi parlament či vládu, neboť při neustálém vojenském ohrožení ze strany Kapitolu a Černé legie panují v enklávě trvale válečné poměry a zákony. Existují samozřejmě i další poradní a vládní orgány, avšak do vojenských záležitostí skutečně zasahují obchodníci a průmyslníci, což se jinde neděje v takové míře. Ti všichni reprezentují mishimskou Sangun, veškerou brannou moc korporace na Marsu.

Princezna (šinohi, ojo) Mariko potřebuje především silné letectvo a protiletadlové jednotky, bez nichž by se její úsilí obrátilo rychle vniveč. Keiretsu (obdoba starých japonských zaibacu) Kawon, Gendyn a Fukimura produkují mnoho letadel, která polykají největší díl financí. Mnohdy jsou najímány žoldnéřské jednotky či kupována letadla nezávislých výrobců, popř. i jiných megakorporací (zejména Bauhausu; právě odtud se tyto stroje zpětně dostávají na Venuši). Další prioritou jsou obranné jednotky, zejména pevnosti, ženijní útvary a fortifikace, jakož i raketová a protiletadlová obrana a dalekonosné dělostřelectvo včetně mocných železničních kanónů, schopných drtivě zasáhnout na dlouhé vzdálenosti. Pověstné jsou mishimské balónové přehrady, chránící důležité body korporace. K jejich údržbě fungují populární balónové oddíly (Kenkjú Daitai), které provozují i řiditelné vzducholodi, další specificky mishimský produkt. Teprve daleko vzadu stojí pozemní vojska, zaměřená přednostně na střelecké dovednosti, na rozdíl od zbytku korporace. Peněz pro ně není nazbyt, ale vojáci si nestěžují. Tvrdě cvičí i v mírových údobích a tvoří semknuté a vysoce účinné bojové týmy, vybavené podpůrnými zbraněmi ve velkém rozsahu.

Štáb má  dvě hlavní vojenské sekce, Sambo Sočo a Heiko Sočo (armádní a leteckou). Pouze zde je letectvo zrovnoprávněno jako samostatná zbraň. Člení se do leteckých armád (Koku Gun), leteckých sborů  (Hiko Šudan, Koku Heidan), leteckých divizí (Hiko Šidan) a brigád (Hikodan). Letectvo na Marsu představuje rozsáhlý park nejrůznějších typů, od zcela zastaralých až po moderní koncepce, blížící se výkonem nejlepším kapitolským strojům. 

Pozemní síly na Marsu se dělí na Gidjugun (dobrovolnické jednotky) a Jinmingun (lidovou armádu). K nim přistupují ještě nájemné a žoldnéřské jednotky, soustředěné v Kangun (vládní armáda). První jsou profesionální vojáci, kteří se v bojových dovednostech trénují i v době příměří. Jsou páteří (Hontai) obranných sil a jsou schopni kdykoli nastoupit do boje. Lidová armáda je jakousi obdobou milice a vláda má v každém okrsku vojenské přidělence, kteří zodpovídají za civilní obranu a výcvik obyvatelstva. Některé oddíly lidové armády dosahují bojové zručnosti srovnatelné s profesionály.

V jednotkách Kangun jsou soustředěni žoldnéři a nájemné jednotky, případně renegáti z jiných korporací. Organizace těchto sil podléhá vysokému stupni utajení a všichni jejich příslušníci jsou buď vázáni smlouvou (kontraktem), nebo jsou ve výhradní jurisdikci Lady Mariko.

Místní členění armády je na jednotlivé Šúseigun (polní armády), případně Koujin (rezervní síly). V jednotlivých armádách se mísí řadová vojska (Seikigun) s místními soukromými armádami (Shihei). Struktura je trochu podobná Imperiálu, jen nedochází k častým třenicím, neboť samurajů je na Marsu málo a jsou zcela závislí na mase neurozených. To poskytuje Lady Mariko rozsáhlé možnosti k povyšování zasloužilých vojáků do samurajského stavu. Na Marsu je pouze 25% držitelů generálských dekretů urozeného původu a jen polovina z nich pochází z urozených rodina na planetě.

Vojenský velitel sektoru vždy disponuje i příslušnými místními sbory a může je nasazovat v rámci své jurisdikce dle potřeby. Příslušníci Mishimy na Marsu tvoří nejsemknutější část megakorporace.

Šúseigun se ještě formálně dělí na Kjúseigun (obranné armády) a Džosete (útočné síly), ale v praxi není mezi těmito typy žádný rozdíl. V útočných silách je soustředěno větší množství elitních jednotek (Seihei), ale jsou početně slabší.

Mishima – Mercurian army

Mishima – Mercurian navy

and naval special forces

1

santo rikuši 

santo kaiši

2

nito rikuši

nito kaiši

3

itto rikuši 

itto kaiši

4

rikušičó

kaišičó

5

6

7

santo rikuso

santo kaiso

8

nito rikuso

nito kaiso

9

10

itto rikuso

itto kaiso

11

12

riku sóčó

kai sóčó

13

14

džun rikui

džun kai

15

santo rikui

santo kaiji

16

nito rikui

nito kaiji

17

itto rikui

itto kaiji

18

19

santo rikusa

santo kaisa

20

nito rikusa

nito kaisa

21

itto rikusa

itto kaisa

22

23

rikušohó   

kaišóhó

24

rikušó

kaišó

25

26

gensui

27

28

gua-šin

gua-šin

29Mishima – Venusian army

Mishima – Venusian army air force

1

ittohei   

hiko ittohei   

2

nittohei  

hiko nittohei  

3

džotó hei 

hiko džotó hei 

4

nikutaiteki

hiko nikutaiteki

5

gó hei

hiko gó hei

6

góšó                   

hiko góšó                   

7

gunsó, santogunsó

hiko gunsó, santogunsó

8

ittogunsó

hiko ittogunsó

9

nittogunsó             

hiko nittogunsó             

10

sóčó

hiko sóčó

11

džunšikan

hiko džunšikan

12

heisočo 

hiko heisočo 

13

šikan

hiko šikan

14

džunji

hiko džunji

15

šóji

hiko šóji

16

čúji 

hiko čúji 

17

taiji

hiko taiji

18

džiejčó

hiko džiejčó

19

šósa

hiko šósa

20

čúsa

hiko čúsa

21

taisa

hiko taisa

22

džunšó

hiko džunšó

23

šóšó 

hiko šóšó 

24

čúšó

hiko čúšó

25

taišó, šókan, isšó, jiai 

hiko taišó

26

gensui        

27

28

gua-šin

gua-šin

29Mishima – Venusian navy

Mishima – Venusian naval air force

1

ittohei   

itto hikohei   

2

nittohei  

nitto hikohei  

3

džotó hei 

džotó hikohei 

4

nikutaiteki

hiko nikutaiteki

5

gó hei

gó hikohei

6

góšó                   

hiko góšó                   

7

gunsó, santogunsó

hiko gunsó, santogunsó

8

ittogunsó

itto hikogunsó

9

nittogunsó             

nitto hikogunsó             

10

sóčó

hiko sóčó

11

džunšikan

hiko džunšikan

12

heisočo 

hiko heisočo 

13

šikan

hiko šikan

14

džunji

hiko džunji

15

šóji

hiko šóji

16

čúji 

hiko čúji 

17

taiji

hiko taiji

18

džiejčó

hiko džiejčó

19

šósa

hiko šósa

20

čúsa

hiko čúsa

21

taisa

hiko taisa

22

teitoku

hiko teitoku

23

šóšó 

hiko šóšó 

24

čúšó

hiko čúšó

25

taišó

hiko taišó

26

gensui       

27

28

gua-šin

gua-šin

29Mishima – Martian army

Mishima – Martian air force

1

ittohei   

hiko ittohei   

2

nittohei  

hiko nittohei  

3

džotó hei 

hiko džotó hei 

4

nikutaiteki

hiko nikutaiteki

5

gó hei

hiko gó hei

6

góšó                   

hiko góšó                   

7

gunsó, santogunsó

hiko gunsó, santogunsó

8

ittogunsó

hiko ittogunsó

9

nittogunsó              

hiko nittogunsó             

10

sóčó

hiko sóčó

11

džunšikan

hiko džunšikan

12

heisočo 

hiko heisočo 

13

šikan

hiko šikan

14

džunji

hiko džunji

15

šóji

hiko šóji

16

čúji 

hiko čúji 

17

taiji

hiko taiji

18

džiejčó

hiko džiejčó

19

šósa

hiko šósa

20

čúsa

hiko čúsa

21

taisa

hiko taisa

22

džunšó

hiko džunšó

23

šóšó 

hiko šóšó 

24

čúšó

hiko čúšó

25

taišó, šókan, isšó, jiai 

hiko taišó

26

gensui       

27

28

gua-šin

gua-šin

29

Cybertronic

Nejmladší a nejmenší megakorporace je charakterizována zejména „tajemstvím úspěchu“, jak je nazýván tzv. „fenomén Kybertroniku“. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je však prostá touha lidí účastnit se vzniku něčeho nového, v čem je cítit šance na vzestup. Mnoho lidí je také zhnuseno vedením starých korporací a touží  přejít jinam.

Kybertronik je symbolem techniky a technického rozvoje. Má účinné nástroje k lanaření nejlepších vědeckých mozků a neváhá použít vydírání či naopak sliby ohromného zisku, aby získal nejlepší vědce vesmíru. Ti tvoří základnu vědeckotechnického vývoje, která nemá srovnání nikde jinde.

Vznik Kybertroniku nebyl očekáván a vnímán s obavami žádné velké megakorporace s výjimkou Imperiálu; tomu totiž hrozilo a hrozí, že přijde o svá teritoria, respektive o dosud nezabraná území. Mezi Imperiálem a Kybertronikem zuří od počátku otevřená válka, do níž přilévá oleje Bratrstvo svým přístupem k nové korporaci. Jakkoli nemá kontrolu ani nad Mishimou, v tomto případě to kurii obzvláště rozčiluje, neboť si přeje mít dozor nad technickou základnou Kybertroniku. Využívá proti imperiální zášti a podněcuje stálé nepokoje.

Kybertronik se brání, jak může, bojuje s Imperiálci a pokouší se zabírat nová území. Velký projekt na terestrifikaci Ganymédu byl překažen Imperiálem, stejně jako značná část licencí na Fukido, když lord Moya vyhlásil toto město otevřenou zónou.

Velení korporace sídlí v bezpečí na Luně, avšak je zde vystaveno slídivým očím Bratrstva. Hlavní základnou se tak stala dvojice asteroidů Ceres a Dembowska, opevněná a zabezpečená proti dalším podobným „překvapením“.

Přestože odpor Bratrstva a Imperiálu brzdí rozvoj korporace, ta si pomalu hledá své místo na slunci. Kapitol a Bauhaus udržují přísně neutrální stanovisko, které jim umožňuje s Kybertronikem obchodovat, aniž by popudily Bratrstvo. Mishima, zejména lord Maru na Venuši, Kybertronik otevřeně podporuje a hlásí se ke spojenectví s ním. Lord Moya sice nechce žádné kybertronické základny na Merkuru, ale obchoduje s ním také a některé licence na Fukido se korporaci podařilo i přes bleskovou akci Imperiálu koupit. Podpora Mishimy, Bauhausu a Kapitolu dokázala Kybertroniku zařídit plnoprávné členství v Kartelu, což upevnilo postavení korporace na diplomatickém poli. Za tuto podporu samozřejmě draze zaplatila.

Kybertronik má silnou flotilu kosmolodí, stejně jako Imperiál. Na rozdíl od něj se primárně orientuje na obchod a ochranu obchodu, zejména nových technologií. Také dokázal propašovat na oběžné dráhy Venuše a Marsu své družice, které jsou schopny vojenské podpory pozemních jednotek.

Velitelství kosmických sil (Commando Spaziale) sídlí na Luně. Hlavní složkou je Flotila asteroidů (Asteroide Flotta) a Eskortní flotila (Scortare flotta), která má na starosti převoz důležitých osob a technologií.

Letectvo Kybertroniku je angažováno na Venuši a v menší míře i na Marsu. Kybertronik, aby uklidnil své oponenty, vytváří žoldnéřské letky, které si lze pronajmout. Tyto útvary samozřejmě jsou provozovány lidmi ve službách Kybertroniku a v případě války musí přispět korporaci k jejímu úsilí. Jelikož disponují moderní technikou, často převyšující standardy ostatních korporací, jsou tyto jednotky velmi úspěšné; dokonce je najímá Kartel na mise proti Černé legii.

Kybertronik má centrální velitelství těchto pseudožoldnéřských sil (Commando Soldatesco), které jejich kontrakty monitoruje a eviduje jejich pohyb a úkoly. Díky tomu také získává často přehled o dění v jiných korporacích, neboť často infiltruje tyto jednotky cvičenými špióny, vybavenými opět nejlepší dostupnou technologií, mnohdy jinde neznámou.

Námořní síly Kybertronik prakticky nemá, kromě několika speciálních jednotek, operujících na Gravetonu. Jejich činnost je možná pouze díky toleranci ze strany lorda Maru a Mishima jim poskytuje logistickou podporu výměnou za technologie Kybertroniku. Charakter této činnosti je převážně záškodnický a výzvědný.

Pozemní vojska korporace jsou zajímavým mixem živé síly, kyborgizovaných vojáků a bojových strojů, často androidů. Kybertronik také jednoznačně vede v bezpilotních prostředcích a bojových robotech.

Řídící systém Kybertroniku je postaven na tzv. koordinačním systému. Na vrcholu stojí Rada vládních koordinátorů (Consigliere di Ministeriale Coordinatores), proslulé CMC, o němž koluje mnoho fám a polopravd. Tvrdí se dokonce, že jeho členem je umělý mozek či mozek mrtvého člověka, udržovaný pomocí zakázaných technologií při životě. Pravý stav věcí patrně nikdo nezjistí.

Vysokými zmocněnci jsou Vládní či Ministerští koordinátoři (Ministeriale Coordinatore) pro jednotlivé resorty či oblasti působení. Pod nimi stojí resortní či oblastní koordinátoři, kteří spravují jednotlivé enklávy. Tito jsou vesměs vojáky a mají vojenské hodnosti, které se často překrývají s civilně-správními.

Hlavním uskupením vojska jsou tzv. Gruppi di Combattenti, bojové skupiny, ad hoc formovaná uskupení (někdy trvalá) zhruba o síle divize. Tyto Kybertronik nasazuje v případě, že dojde k opravdu tvrdému střetu (jako v případě enklávy Kerkrade na Venuši, kterou se Bauhaus marně pokoušel vyhladit krátce po jejím vzniku; zde byly nasazeny tři tyto skupiny doplněné těžkou výzbrojí a nejlepší možnou technikou).

Cybertronic – space navy

Cybertronic – space navy

italian terminology

english terminology

1

commune di secundo classe

private second class

2

commune di primo classe

private first class

3

sottocapo

sub sergeant

4

5

6

7

sergente

sergeant

8

secundo capo 

second leader

9

capo di tertio classe

leader of third class

10

capo di secundo classe

leader of second class

11

capo di primo classe

leader of first class

12

capo di primo classe scelto

leader of first class elite

13

primo maresciallo luogotenente

first warrant officer

14

guardiamarina

guard mariner

15

sottotenente di spazio

sub lieutenant

16

17

tenente di spazio

space lieutenant

18

primo tenente di spazio

first space leutenant

19

capitano di corvetta

corvette captain

20

capitano di fregata

fregate captain

21

capitano di spazio

space captain

22

contrammiraglio

rear admiral

23

ammiraglio di divisione, ammiraglio ispettore

division admiral, upward admiral

24

ammiraglio di squadra, ammiraglio ispettore capo

squadron admiral

25

ammiraglio di armata, ammiraglio di squadra con

army admiral

incarichi speciali

26

grand´ ammiraglio

high admiral

27Cybertronic – army

Cybertronic – army

italian terminology

english terminology

1

soldato, guerriero

private, warrior

2

decurione 

lance corporal

3

inferiore coordinatore

low coordinator

4

brigadiere coordinatore 

squad coordinator

5

6

7

sergente coordinatore

sergeant coordinator

8

9

10

11

12

aiutante coordinatore

adjutant coordinator

13

squadri coordinatore

platoon coordinator

14

centurio coordinatore

company coordinator

15

tenente coordinatore  

troop coordinator

16

17

capitano coordinatore

captain coordinator

18

19

maggiore coordinatore

major coordinator

20

coordinatore d´attacco

battle coordinator

21

primo coordinatore d´attaco

first battle coordinator

22

gruppo coordinatore (contra generale)

group coordinator (rear-general)

23

coordinatore ispettore (vice generale)

upward coordinator (vice-general)

24

generale (coordinatore)

general (coordinator )

25

26

supreme generale (coordinatore)

supreme general (coordinator)

27

Cartel

Kartel je jediná nadkorporační organizace, jakási nápodoba staré OSN. Má být platformou, kde se řeší spory mezi korporacemi formou dohod. Má omezovat závody ve zbrojení a dohlížet na   vývoj a užití zbraní hromadného ničení a neobvyklých technologií. Také má koordinovat boj proti Černé legii.

Jak už to tak bývá, Kartel většinu svých úloh neplní, nebo plní velmi liknavě. Snad pouze boj proti Legii je relativně na úrovni potřeb.

Kartel je tvořen delegacemi pěti megakorporací, pozorovatelskou a diplomatickou misí Bratrstva a hostujícími zástupci Independentů, tj. menších nezávislých korporací. Delegace dodávají své zástupce do jednotlivých výborů. Existuje velké shromáždění delegací, tzv. Valná hromada, která je však spíše formálním institutem a je svolávána jen zřídka.

Kartel má několik důležitých sekcí. Je to Výbor vnějšího vyšetřování, něco jako bývalá Rada bezpečnosti OSN, který zkoumá mezikorporační spory a válečné zločiny. S ním úzce spolupracuje Soud pro válečné zločiny, který rozhoduje o vině a ukládá tresty.

Vzhledem k rozsáhlosti kartelových struktur existuje samozřejmě značné riziko infiltrace kacíři či agenty korporací, kteří by chtěli získat citlivé údaje. K zamezení této činnosti zasedá Výbor vnitřního vyšetřování, jehož agenti jsou obávaní po celém obydleném vesmíru. Pokud se objeví, signalizuje to obvykle průšvih velkých rozměrů a tak nezřídka pracují v utajení, vydávajíc se za „pouhé“ agenty Vnějšího výboru.

Dalšími důležitými složkami jsou jednotlivé diplomatické mise. Vedoucí misí bývají velmi vysoce postavení v korporační hierarchii. Mise samozřejmě slouží jako základny pro rejdiště korporačních výzvědných služeb.

Mise Bratrstva nemá v Kartelu žádné oficiální slovo, nicméně její členové obvykle požívají velké osobní úcty (bývají jimi vysloužilí inkvizitoři či jiné osobnosti) a často jsou požádáni o zprostředkování v jednotlivých sporech. Pak obdrží od příslušného výboru mandát a vystupují jménem Kartelu. Inkviziční sekce zároveň pomáhá Výboru pro vnitřní vyšetřování v odhalování kacířů.

Kartelové struktury jsou nesmírně komplikované a v podstatě nikdo nezná jejich plný rozsah, neboť řada sekcí je tajná. Hodně se mluví o tajemném Závoji, což má být elitní kruh zasvěcenců, snažící se manipulacemi s děním v korporacích získat moc. Jeho agenti jsou prý mezi běžnými pracovníky Kartelu a jsou mistry v záškodnické činnosti. Dosud však žádný z nich nebyl odhalen.

Kartel má ústředny prakticky v každém větším městě, někdy i v menších. V jejich čele stojí buď vysoký komisař (high commisioner), komisař (commisioner) nebo pověřenec (representative) či přidělenec (attaché). Součástí větších poboček bývá i vojenská mise, zatímco menší jsou zastávány téměř vždy vojáky.

Kartel má jako jednu z hlavních částí Výbor pro válečné operace, který je zodpovědný za boj s Černou legií. Jako jedna z mála sekcí výbor opravdu funguje.

Kartel disponuje různými složkami vojsk. Základem jsou polní agenti, kteří se obvykle přidávají k vojskům jednotlivých korporací, přičemž vedou své vyšetřování. Dovedou nicméně zdatně bojovat.

Korporace často straší Mírotvůrci a jednotky Kartelové bezpečnostní policie, které jsou nasazovány k zásahům proti korporacím v případě potřeby vynutit kartelové právo. Mírotvůrci jsou známi svým napojením na Druhý direktoriát Bratrstva a nezřídka fungují jako jeho oči a uši. Tyto jednotky nicméně podléhají Výboru pro válečné operace pouze operačně; o jejich nasazení se rozhoduje jinde. 

Výbor nicméně provádí koordinaci tzv. Darkslayer mercenaries, tj. nezávislých firem, které na základě smlouvy s Kartelem cvičí vojáky v boji proti Legii. Darkslayeři (Zabijáci Temnoty) jsou základem kartelových sil. Jsou postrachem všech kultistů Černé legie.

Výbor zodpovídá za trénink specialistů jako jsou lékaři či odstřelovači, kteří doprovázejí vojska do akce.

Vrcholnou silou Výboru (i celého Kartelu) jsou tzv. Doomtroopers (Vojáci zhouby), kteří se rekrutují z jednotlivých korporací. Ty je cvičí a udržují stav těchto elitních vojáků na stálé úrovni, vše na vlastní náklady. Velení Kartelu je poté povolává podle potřeby a momentální situace. Mezi doomtroopery se rekrutují legendární hrdinové válek proti Legii.

Výbor krom těchto sil využívá i žoldnéřských oddílů (mimo Darkslayerů, kteří pracují výhradně pro Kartel), které jsou momentálně k mání, např. kybertronických leteckých skupin či pseudožoldnéřských jednotek róninů a krvavých ďáblů z Merkuru. Vlastní letecké ani námořní síly Kartel nemá.

Kartel nicméně provádí registraci žoldnéřských jednotek. Za tímto účelem bývá v každé kartelové misi přítomen tzv. žoldnéřský patriarcha (mercenary patriarch), který se touto činností zabývá. V případě ohrožení ze strany Černé legie patriarcha shromáždí přítomné žoldnéře a velí jim v boji.

Cartel - agents

Cartel - military

1

2

field agent, policeman

trooper

3

special agent

specialist (trooper)

4

5

enforcer, police sergeant

doomtrooper

6

chief agent

commissioned (doomtrooper)

7

8

9

10

inspector

warrant officer

11

12

chief inspector

chief warrant officer

13

14

15

comissar

lieutenant-commander

16

17

chief comissar

commander     

18

19

20

group commander

group commander

21

force commander

force commander

22

brigade commander, brigadier

brigade commander, brigadier

23

generalcomissar

generalcomissar

24

generalcommander

generalcommander

Brotherhood

Bratrstvo vděčí za svůj vznik hrozbě Černé legie a Prvnímu kardinálovi, Požehnanému Nathanielu Durandovi. On přinesl lidstvu dar Umění Světla, které je protiváhou Černé Symetrii.

Od jeho smrti prodělalo Bratrstvo dlouhou katarzi, bohužel převážně k horšímu. Velice se rozrostlo a zmohutnělo, jenomže se také změnily jeho  cíle. Nebo by se dalo říci zmnožily. Boj proti Legii zůstává prioritou, jenomže v mezidobích usilují mnozí příslušníci Bratrstva o světskou moc a kontrolu nad děním v megakorporacích, případně Kartelu. V poslední době se také Bratrstvo hojně zaměřuje na Temný Eden.

Brtatrstvo nemá problémy ve vztahu ke Kapitolu. Devadesát procent kapitolských Občanů jsou věřící, kteří pravidelně navštěvují katedrálu. S výjimkou občasných obchodů s Kybertronikem se Kapitol nedopouští ničeho, co by mu Bratrstvo mohlo vytknout. Na druhou stranu, Kapitol produkuje i největší množství kacířů, což je vzhledem k jeho velikosti logické. Nejsilnější kulty a nejmocnější služebníci Temnoty se skrývají ve stínech San Dorada. Navíc je kapitolská víra spíše formální a odosobněná, nikoli vroucí. Z Kapitolu se rekrutuje jen málo členů Bratrstva (vzhledem k jeho velikosti a významu) a většina těch, kteří si do něj najdou cestu, tak činí z rozumových, zpravidla ekonomických či karierních, důvodů.

Bauhaus je pravá essence víry. Kdy Bauhausan věří, je v tom obsažena přesně ta síla a vroucnost, kterou Bratrstvo od svých členů vyžaduje. Bauhaus dodává velké množství příslušníků Bratrstva a má s ním pevné a úzké vazby. Bratrstvo dokonce povolilo výjimku z jinak nekompromisních pravidel ohledně užívání Umění Světla pro bauhauský elitní Řád hole a ruky, jehož členové slouží jako ideová policie a protikacířský nástroj. Velký význam hraje i fakt, že Bauhaus dodal několik význačných kardinálů; zejména velkomaršál Toth, který se ujal jeho vedení po smrti Nathaniela Duranda, zformoval ducha a organizaci Bratrstva do prakticky dnešní podoby.

Mishima představuje pro Bratrstvo zapeklitou záležitost a jeden velký problém. Tato uzavřená korporace odmítá jakékoli vměšování Bratrstva a popírá jeho vůdcovství. Důsledné lpění na tradicích a odmítání vnějších vlivů vedlo k potlačení autority Bratrstva v Mishimě.

V Bratrstvu se vyskytují tendence považovat Mishimu za kacířskou organizaci, neboť provozuje tajemné síly Ki, o nichž se neví, z jakého zdroje pocházejí. Extrémně vyhranění jedinci tvrdí, že vše, co není Umění Světla, musí být Temnota. Vývoj během Neroniánské hereze, kdy odpadlí inkvizitoři nalezli útočiště právě v Mishimě, ještě přilil oleje do ohně. Korporace jim poskytla ochranu a prostředky k realizaci jejich myšlenek. Jejich dědictvím je proslulý Řád Lovců démonů (Rjódžin Akki Čúmon). Naneštěstí pro Bratrstvo je Mishima natolik mocná a nezávislá, že si může toto vše dovolit. Bratrstvo jednoduše nemá dost silnou pozici a mocenské nástroje, aby s tím něco mohlo dělat a tak mu nezbývá, než se s celou situací smířit. Jedinou výjimku představuje Mars a dvůr Lady Mariko. Ta je nucena slabostí své pozice přijímat autoritu Bratrstva, neboť potřebuje upevnit své vratké postavení. Bratrstvo příležitost k průniku do mishimských struktur neponechává bez povšimnutí, což způsobilo těžký šok na straně Kapitolu poté, co Mariko vyhlásila „Imperiální edikt č.1“, kterým si nárokovala území v okruhu 1000 mil kolem Hosokawy. Kapitol edikt neuznal a hotovil se získat anektovaná území zpět vojenskou operací. K svému úžasu však nenašel podpor ani u činitelů Kartelu (podplacených mishimskými agenty), ani u Bratrstva, které již mělo své zástupce na dvoře v Hosokawě. To dokonce před násilným řešením varovalo; Kapitol musel tento políček do tváře své cti strpět, třebaže na zápalu pro Bratrstvo mu to nijak nepřidalo.

Imperiál je u Bratrstva nejoblíbenější korporace, aspoň u frakcí zaměřených na manipulaci s ostatními. Tři nedotknutelní Garanti jsou trvale přítomni v paláci Její Imperiální Jasnosti a mohou přímo ovlivňovat rozhodování korporace na nejvyšší úrovni. Takových privilegií se Bratrstvu nedostává nikde jinde a Imperiál je oblíbeným nástrojem Bratrstva. Od vzniku Kybertroniku plní roli ozbrojeného ramene a vede s novou megakorporací otevřenou válku, která má mimo jiné za cíl donutit Kybertronik, aby přijal autoritu Bratrstva a podrobil se jeho vedení, což se nicméně zatím nedaří.

Díky podpoře Bratrstva Imperiál přečkal onen kritický moment z doby známého „vzdušného incidentu“, kdy během náletu na Saladinovu citadelu protiletadlovci Imperiálu sestřelili 4/5 kapitolských strojů. Bratrstvo se za Imperiál postavilo a zabránilo válce mezi oběma korporacemi. Imperiál je za to patřičně vděčný a ochotně se propůjčuje k ne vždy zcela čistým záměrům Bratrstva.

Kybertronik je noční můrou Bratrstva, hned po Černé legii. Způsob jeho vzniku, fenomén lanaření lidí a masové přechody znepokojují představitele Bratrstva dodnes. Patrně ještě více je pohoršuje fakt, že nemají přístup k technologiím vyvíjeným korporací, neboť Kybertronik vměšování a dohled Bratrstva striktně odmítá. Jeho jednotky umělé inteligence (AI) jsou některými považovány za porušení Prvního zákona. Bratrstvo neustále podniká pokusy dostat Kybertronik pod kontrolu a neváhá využívat Imperiálu k podněcování trvalého rozkolu a válek.

Bratrstvo nemá vlastní námořnictvo, disponuje nicméně letectvem. Jeho špičku představují proslulí archandělé, pilotující stíhací bombardéry Ikaros, velmi zdařilou konstrukci z vlastních dílen, vyvinutou ve spolupráci s kapitolskými koncerny.

Pozemní síly Bratrstva se dělí do dvou hlavních skupin. První tvoří Inkvizice se svými vyšetřovateli, agenty a ochrannými oddíly, druhou pak polní jednotky.

Brotherhood - army

Brotherhood – air force

1

brother, frater

brother, frater

2

trooper, milites

flying angel, volucer angelos

3

guardian, praetorio

arch angel, arch angelos

4

5

decurion

decurion 

6

guard decurion, decurion praetorio

7

8

9

10

option

option

11

12

13

14

15

centurion

centurion

16

chief centurion, praecipus centurion

squadron commander, manus capitaneus

17

guard centurion, centurion praetorio

18

19

20

military tribune, tribun militum

group commander, grex capitaneus

21

military legate, legatus militum

wing commander, ala capitaneus

22

general centurion

23

military general tribune

24

military general legate

25

magister militum (only 1, curia member)

26

27

cardinalBrotherhood – first directorate

Brotherhood – second directorate

1

adept

adept

2

novice 

novice

3

frater

frater

4

5

consecrated

consecrated

6

7

8

9

10

mystic 3.rd class (mysta 3.gradus)

inquisitor 3.rd class (inquisitor 3.gradus)

11

mystic 2.nd class (mysta 2.gradus)

inquisitor 2.nd class (inquisitor 2.gradus)

12

mystic 1.st class  (mysta 1.gradus)

inquisitor 1.st class  (inquisitor 1.gradus)

13

14

15

senior mystic

senior inquisitor

16

17

elder mystic, vetulus mysta

elder inquisitor, vetulus confessior

18

19

keeper of the art

inquisitor majoris

20

21

high keeper of the art

arch inquisitor

22

23

24

25

grand keeper of the art (only 1, curia member)

grand inquisitor (only 1, curia member)

26Brotherhood – third directorate

Brotherhood – fourth directorate

1

2

novice 

novice

3

acolyte

scrivener, scribe

4

5

(missionary) preacher

notarius

6

7

8

9

10

preacher confessor 3.rd class

administrator 3.rd class

11

preacher confessor 2.nd class

administrator 2.nd class

12

preacher confessor 1.st class

administrator 1.st class

13

14

15

elder confessor

archivist

16

17

(missionary) prelate

provicarius

18

19

(missionary) bishop

vicarius

20

21

(missionary) arch bishop 

general vicarius

22

23

24

25

grand preacher (only 1, curia member)

grand vicarius (only 1, curia member)

26

Dark Legion

Černá legie je nejhorší nepřítel lidstva. Vyvěrá z nekonečné Temnoty, v níž sídlí bytost či síla známá jako Dark Soul, Duše Temnoty, o níž nikdo neví nic bližšího.

Někteří mystici tvrdí, že Temnota zde byla odjakživa a možná kdysi v minulosti vládla světu. Nuragové studny na Korsice na Staré Zemi či megalitické stavby v pouštích Marsu skutečně připomínají pokřivené chrámy Temnoty. To ovšem nevysvětluje, proč a jak se Temnota stáhla ze Sluneční soustavy, nebo kdo ji vyhnal, i když v této souvislosti jsou zajímavá podezření, která vyslovují někteří odpůrci Bratrstva; totiž že někteří tajemní a utajovaní příslušníci Bratrstva pravděpodobně nejsou lidé (lidé totiž málokdy mají čtyři ruce, či sytě modrou barvu kůže).

Ať už se v minulosti stalo cokoliv, výprava imperiálních conquistadorů kdysi v minulosti přistála na desáté planetě – Neru a objevila zde Poslední pečeť odporu. Co se stalo dále, je zahaleno tajemstvím, ale v následujícím roce se vlna Temnoty přehnala soustavou a Černá legie zahájila svůj vpád.

Černá legie, kterou známe, je možná jen částí Temnoty. Ale i tak je dostatečně mocná a hrozivá, aby přinášela lidstvu noční můry. Šiky oživlých mrtvol zaplavují bojiště válečných zón. Hrůzné bytosti, zplozené nekrotechnologií a nekrobionikou, rozsévají smrt v řadách lidských armád. Kacíři šíří Temnotu v srdci lidských měst, kde se v tajných chrámech odehrávají děsivé rituály.

Síly Legie jsou organizovány dle jednotlivých apoštolů. Těchto zplozenců Temnoty, největších nepřátel lidstva, je pět.

Ilian je Prvorozeným dítětem Temnoty. Je to Zvěstovatel Temnoty, Strážce tajemství a paní Černé symetrie. Ilian a Duše Temnoty jsou jedno a Apoštol Prázdnoty je nejvyšším a nejmocnějším mezi svými druhy. Je vládcem Bran, jimiž lze procházet v mžiku na ohromné vzdálenosti a spřádá vlákna Černé symetrie. Její nefarité jsou největšími mágy ze všech tvorů Temnoty. Právě ona stojí za nevysvětlitelnými úkazy, kdy na lidských světech přes noc vyrůstají citadely Legie jako zhoubná rakovina. Její moc dovoluje armádám Hordy přesunovat se mezi těmito místy v krátkých časových úsecích.

Hlavními silami Ilian jsou bytosti přivolané z Jiných míst, tvorové Temnoty z neznámých světů a lidé, kteří konvertovali v touze dosáhnout nezměrného mistrovství v ovládání magických sil.

Muawijhe je Apoštol šílenství. Jeho moc zasahuje prohnilé lidské společenství všude tam, kde končí zdravý rozum. Blázni, sociopati všech druhů a ti, jejichž mysl byla pokřivena hrůzou, jsou hlavním zdrojem jeho následovníků. Mnohé léčebny nervově chorých jsou zasaženy neviditelným vlivem Muawijheho a ten roztahuje své spáry v nevyrovnaných myslích lidí. Na bitevním poli tvoří jeho síly křičící legionáři, zatracení lidé, jejichž mysl je pohlcena šílenstvím, vedeni nadpřirozenými stvůrami, které jsou zhmotněním těch nejdivočejších a nejhrůznějších představ. To je Muawijheho specialita, zhmotňování nočních můr, jako jsou např. Zenithiáni. Samozřejmě, jsou k dispozici i nekrostvůry dodané Algerothovými techniky. Muawijheho stoupenci většinou nemají dlouhou životnost; jeho vliv obvykle nečekaně udeří v srdci lidské společnosti a využije všech prostředků, aby se šířil dál. Většinou však záhy zanikne, není-li cíleně ovládán některým z nefaritů, jejichž mozky ovládá trvalé šílenství, avšak jsou schopni i v tomto stavu žít a provádět záměry svého pána.

Semai je Pánem lží. Hledá tam, kde naopak převládá rozum, mezi bezcitnými a egoistickými počtáři, chladnými a krutými lidmi, jimž je osobní prospěch nade vše. Ti jsou nejvnímavější k jeho poselstvím a darům, které jim nabízí. Lži se šíří rychle a mnozí jim propadnou. Největší společenství kacířů v lidských městech slouží právě Semaiovu kultu. Vidinou jej jim zisk a vyšší postavení ve společnosti, něco, co jiní nemají. Sdružují se v tajných společnostech a praktikují rituály podobné sabatům černé magie Staré Země ve středověku. Mnohdy dochází na krvavé oběti a rituální kanibalismus.

Semaiovi bojovníci jsou nejvíce ze všech lidmi, alespoň co se týče fyzické formy. Apoštol jim na pomoc posílá bytosti z Callistó, zvláštní rasu tvorů Temnoty, kterou ovládá.

Algeroth je nejznámějším z Apoštolů. Pán Černé technologie vedl armády Legie při prvním velkém vpádu Temnoty, než byl poražen Požehnaným Nathanielem Durandem v boji muže proti muži. Fyzická forma Algerothova je zničena a on sám se již nemůže objevit v hmotné podobě. Přesto nadále existuje jeho duch, nesmrtelný stejně jako Temnota sama. Nicméně o jeho místo vrchního velitele armád se ihned strhl zuřivý zápas mezi velkými nefarity; prozatím je nejmocnějším Alakhai, avšak mnozí, zejména Golgotha, Moloch a Saladin, intrikují proti němu ve snaze jej zbavit primátu nebo zničit.

Algeroth reprezentuje ozbrojenou moc Temnoty, síly Hordy. Jeho základnami jsou obří citadely, tzv. nekropevnosti, gigantické stavby sloužící jako opěrné body, mocně opevněné a schopné odolat jakékoli síle, kterou proti nim lidstvo může vrhnout. V nich se rodí stvůry nekrotechu a z kádí vylézají odporná monstra. Algerothovi slouží i mrtví, které ovládá silou černé magie. Jeho síly jsou nejpočetnější ze všech.

Algerothovi kacíři jsou nečetní a rekrutují se zejména z řad fanatiků do zbraní a military, mnohdy odmítnutých ozbrojenými složkami korporací. Jsou fascinováni možnostmi, které černá technologie skýtá a jsou ochotni vyměnit svou duši za tato vylepšení.

Demnogonis je posledním z Apoštolů, Pán Hniloby. Jeho doménou je mor a nakažlivé nemoci obecně, které sesílá na lidstvo. V řadách obětí pak hledá své stoupence mezi těmi, kdož ztratili jakoukoli naději. Z nich povstávají požehnaní legionáři, jejichž těla jsou znetvořena morem a hnilobou natolik, že se již nepodobají lidem. Demnogonis na bitevním poli podporuje tyto jednotky mnoha nestvůrami či bytostmi šířícími mor a smrtelné choroby.

Ornilie

Xyhtropac

Warzone

Darschibar

Shadowrun

Neogenesis

Outfall

Home