Tvorba postavy pro Darschibar

Tvorba postavy pro Darschibar dle systému NWN podléhá řadě omezení, daných především světem jako takovým. Modul Darschibar je nejen HC RP, nýbrž i 'HC Xyhtropac', resp. 'HC Ornilie'. Nejedná se tedy o samostatný svět, ale pouze o součást podzemní říše, která je sama pouze malou částí světa. Z tohoto důvodu jsou možnosti postav ve výběru ras, povolání, přesvědčení a dovedností omezeny reáliemi světa Ornilie.

Především je nutné, aby postavy pocházely skutečně ze světa Ornilie. Historie typu 'jsem dimenzionální cestovatel a nyní jsem se tady zastavil', případně 'narodil jsem se na jiném světě' nemohou být v modulu Darschibar akceptovány. Před započetím tvorby postavy a konstrukcí jejího příběhu je nutné přečíst doporučené materiály ke světě Ornilie a podzemní říši Xyhtropac, které se nacházejí na těchto stránkách, případně v knihách Gramarínová věž, Meč strachu a Prokletí Stradarcamu. Příběh postavy může být propracovaný a složitý, ale nemusí, stačí jednoduchá noticka, která bude obsahovat základní údaje - místo původu a důvod, proč postava přišla do Xyhtropacu (u postav narozených přímo zde nemusí ani to druhé). Rozsáhlejší příběhy doporučujeme pouze v případě, že jejich součástí je nějaký dějotvorný námět, který může posloužit DM k tvorbě zápletky příběhu.

Všechny postavy budou začínat hru v separovaném místě ještě před vstupem na území Darschibaru. Zde vyčkají, dokud je některý z DM nezkontroluje, zda neporušují některé z pravidel pro tvorbu postavy (zakázané povolání pro některou rasu atd.) a také se seznámí s historií postavy a doporučí její případné úpravy. Toto opatření je bohužel nutné, aby po světě neběhaly postavy vytvořené proti duchu světa, které by jeho kontinuitu mohly nevhodným způsobem narušit.

Omezení rasy:

Z hlediska systému NWN se v modulu Darschibar vyskytují prakticky výhradně tzv. subrasy. Při tvorbě postavy je každý hráč povinen zapsat jméno své subrasy do příslušného pole (nabídka 'Rasa' v nástroji pro vytváření postav NWN).

Člověk: v modulu Darschibar může být zastoupen třemi subrasami:
Povrchňan élejské rasy Élejec, Argovijec, Élidáin subrasa Elidain
Povrchňan z rasy horalů Horal, Yorn, Plavec subrasa Highlander
Xar, příslušník staré původní rasy Xar subrasa Xar

Elf: v modulu Darschibar je zastoupen jedinou subrasou:
Ztracený elf Gíarn Celedwine, Celegíarn subrasa Lost elf

Půlelf: v modulu Darschibar může být zastoupen třemi subrasami:
Retaliant, rasa míšenců temných elfů a Xarů Retaliant, Tyriar subrasa Retaliant
Půlelf původem ze Světlých elfů a lidí z Povrchu Cúthalwine, Halwbred subrasa Halwbred
Půlelf ze Světlých elfů a Xarů Gasmul subrasa Gasmul

Trpaslík: v modulu Darschibar je zastoupen jedinou subrasou:
Trpaslík Khordai subrasa Khordai

Gnóm: v modulu Darschibar není tato rasa zastoupena.

Hobit: v modulu Darschibar je tato rasa nahrazena rasou Gremlin:
Gremlin Shoozemlin subrasa Gremlin

Půlork: v modulu Darschibar je zastoupen jedinou subrasou:
Ork Orchai subrasa Orc
Hraní Orka je doporučeno pouze pokročilým hráčům.

Dále je ještě možné v modulu Darschibar využít dalších ras, normálně zastupujících NPC.
Jedná se o tyto rasy:
Skřet Hsai subrasa Hobgoblin
Goblin Ghai subrasa Goblin
Kobold Kobold, Efrisk subrasa Kobold
O tvorbu těchto ras žádejte DM. Doporučeno je to však pouze pokročilým hráčům.

Popisy subras:

Povrchňané, jak je nazývána rasa Élidáin, jsou v podzemí zastoupeni zejména svou jižní větví, Černými Élejci, Pyarronai či prostě Argovijci dle říše, v níž převážně žijí. Tito lidé jsou robustních i štíhlých postav, většinou tmavovlasí a často mají snědou barvu kůže. Lze je přirovnat k obyvatelům jižní Francie, Itálie nebo Španělska. Druhá větev Povrchňanů jsou Severní Élejci či prostě Élejci. Bývají vysocí a hřmotní, často světlovlasí, se světlejší barvou pleti. Lze je přirovnat k obyvatelům Německa, střední Evropy či pobaltských států. Obě větve Povrchňanů mohou mít libovolný druh vousů.

Xarové jsou vždy snědí, mohou být i velmi tmaví, ale obvykle se příliš neliší vzhledem od Černých Élejců (ti mají často v žilách část xarské krve). Xarové bývají obvykle bezvousí či jen s řídkým vousem (zde se nejsnáze pozná, nakolik má dotyčný zředěnou krev). Mají vždy tmavé či rovnou černé vlasy, někdy ovšem i bílé.

Horalové se nijak neodchylují od standardu lidí z NWN. Bývají většinou hnědovlasí či rezaví.

Ztracení elfové nemají žádné zásadní odchylky od standardu elfů z NWN. Jejich barva kůže je světlá (někdy až bledá), vousy nemají.

Retalianti jsou podzemní rasou, vzniklou z části Xarů a Temných elfů. Jejich kůže bývá modravě černá, vlasy často bez pigmentu, tj. bílé. Vousy nemají. Hodně se podobají drowům z NWN.

Ztracení půlelfové jsou podobni Ztraceným elfům a sociálně přináleží k jejich komunitě. Jsou nicméně vždy přišlí z povrchu a jen nečetní.

Gasmulové jsou míšenci Xarů a Světlých elfů (dříve toto slovo označovalo míšence Xara a jakékoli jiné rasy, ale z tohoto hlediska jsou prakticky všichni Xarové gasmuly). Xarské geny u nich vždy převládají a tito jedinci sociálně náleží většinou ke xarským komunitám. Elfové k nim chovají obzvláštní odpor a někdy je i rovnou zabíjejí. Vzhled gasmulů je blízký vzhledu Xarů (jsou snědí a bezvousí, mohou však mít světlé (nikoli ovšem bílé) vlasy.

Trpaslíci se neodchylují od standardu trpaslíků z NWN. Většinou si potrpí na své vousy, vyjma mnichů Kamenné ruky, kteří jsou bezvousí.

Orkové vypadají... jako orkové. Čím hůř tím líp. Barva jejich kůže je vždy zelená či zelenošedá, spíše do tmavých odstínů. Čím silnější a větší ork je, tím je tmavší.

Gremlini jsou nejbarevnější rasou Darschibaru. Mají jasně rozlišené čtyři kategorie. Všechny barvy gremlinů jsou jasné.
- červení gremlini jsou běžní, bez zvláštních schopností (v podstatě jen NPC).
- zelení gremlini jsou válečnická povolání.
- modří gremlini mají schopnosti plížení a ukrývání (hraničáři, zloději)
- žlutí gremlini jsou nadáni magickými schopnostmi.

Skřeti jsou v Darschibaru považováni za goblinoidy, stejně jako orkové. Platí pro ně stejná pravidla jako pro orky, jen jsou menší vzrůstem.

Koboldi jsou většinou zrzaví nebo šedí až černí, podle schopností.

Omezení přesvědčení:

Je třeba si uvědomit, že množství důvodů, proč někdo z Povrchu sestoupí do hlubin Xyhtropacu, je poměrně omezené. Jedná se buď o kořisti chtivé dobrodruhy, nebo vyhnance hledající bezpečí před pronásledováním zákona či mstitele a konečně otroky polapené koboldími, orčími či retaliantskými otrokáři při výpravách na Povrch. Tyto skupiny jsou početně zcela dominantní a jiné nejsou do úvah o omezeních příslušejících rase zahrnuty. Povrchňané mohou mít jakékoli přesvědčení. Dobrá přesvědčení jsou méně početná, neboť většina hledačů a dobrodruhů se vyznačuje hrabivostí se sklonem k osobnímu prospěchu (a tudíž spíše zlu).

Horalé mohou mít jakékoli přesvědčení mimo Zákonného dobra a Zmateného zla. Národ horalů žije obvykle v rovnováze s přírodou a většina z nich je přesvědčení neutrálního.

Xarové mohou mít všechna přesvědčení mimo dobrých (Zákonné dobro, Zmatené dobro, Neutrální dobro).

Gasmulové mohou mít jakékoli přesvědčení.

Ztracení elfové mohou mít jakékoli přesvědčení vyjma Zmateného zla.

Ztracení půlelfové mohou mít jakékoli přesvědčení.

Retalianti mohou mít jakékoli přesvědčení mimo dobrých (Zákonné dobro, Zmatené dobro, Neutrální dobro).

Trpaslíci mohou mít jakékoli přesvědčení mimo zmatených (Zmatené dobro, Zmatené zlo, Zmateně neutrální). Jejich rasa je známa pevnou organizací a dodržováním tradic.

Orkové a skřeti mohou mít pouze přesvědčení Neutrální, Zmateně Neutrální, Zmateně zlý, Neutrálně zlý a Zákonně zlý.

Gremlini mohou mít jakékoli přesvědčení mimo zlých (Zákonné zlo, Zmatené zlo, Neutrální zlo).

Koboldi mohou mít pouze přesvědčení Zákonně neutrální, Zmateně Neutrální, Zákonně zlý a Neutrálně zlý.

Omezení povolání podle ras:

Válečnická povolání:

U Povrchňanů se nevyskytuje povolání Barbar a mají jej zakázané.
Povolání Paladin je přípustné pouze u Severních Élejců a to ve zcela specifické roli (viz. materiály na serveru www.gramarine.com), rozhodně vždy ve vztahu ke slunečním kultům.
Povolání Hraničář je časté, vyskytuje se u obou větví.
Povolání Bojovník je rovněž časté. Severní Élejci tíhnou spíše k 'těžkým' zbraním a zbrojím, na jihu se prosazují spíše 'lehčí' směry (šavle, bodné meče atd.).

U Horalů je naopak Barbar nejhojnější ze všech, je to, dalo by se říci, povolání rasové.
Povolání Hraničář je u Horalů rovněž časté.
Povolání Bojovník je Horalům zakázané.
Povolání Paladin je Horalům zakázané.

U Xarů je cesta válečníka dělena dle společenského postavení.
Bojovník z urozeného rodu (nebo ten, který se mu chce vyrovnat) jde cestou těžkých zbraní a zbrojí. Těmto válečníkům se říká Ponuří rytíři. Obvykle vládnou velkými obouručními sečnými zbraněmi (někdy i sekyrami či halapartnami). Nejlepší z jejich řad jsou legendární Stínači.
Bojovník z nižších vrstev většinou používá lehčí zbroje, jednoruční zbraně a štít. Tradiční zbraní Xarů je dlouhý meč. Xarové také dávají přednost kuším, i když tu a tam používají i luky (ty jsou ovšem většinou považovány za zastaralé).
Povolání Barbar je vyhrazeno válečným otrokům a gladiátorům.
Povolání Paladin je Xarům zakázáno (navíc nesplňují podmínku přesvědčení).
Povolání Hraničář je u Xarů méně časté, nicméně existuje.

Pro Gasmuly žijící v xarských komunitách platí stejná pravidla jako pro Xary. Často jsou nicméně v postavení otroků.
Pro ostatní platí, že mohou mít jakékoli válečnické povolání a to včetně Paladina. Jedná se o specifický případ, kdy dotyčný slouží jakémusi 'vyššímu principu' dobra, obvykle putuje podzemím jako bludný rytíř a koná hrdinské skutky (ne nepodoben Temným poutníkům Ztracených elfů).

Pro Ztracené půlelfy platí, že mohou mít jakékoli válečnické povolání kromě Barbara.
Povolání Paladina je vždy vztaženo ke kultu Slunce, resp. Zářivého světla.

U Ztracených elfů jsou preferovány bojové schopnosti založené na Obratnosti, pouze rytíři a družiníci dávají přednost těžším zbrojím. Elfové nepoužívají obouruční zbraně vyjma kopí. Také nepoužívají kuše.
Povolání Barbar není u elfů zastoupeno a je pro ně zakázané.
Povolání Hraničář je naopak velmi časté.
Povolání Bojovník je u elfů časté. Povolání kombinovaná (v komunitě se tito bojovníci obvykle řadí mezi milici) používají obvykle krátkých mečů, lehčích zbrojí a štítů. Povolání výhradně válečnická používají tradičně dlouhý meč a velký štít, jakož i těžší zbroj.
Povolání Paladin se vyskytuje pouze ve zvláštní mutaci a to jako tzv. Temný poutník (též Chodec temnoty, Poutník temnoty či Temnochodec). Tito válečníci nenosí těžké zbroje ani štíty, spoléhají se na svou obratnost. Obvykle bojují s dvěma meči. Procházejí podzemím a bojují s monstry a temnými příšerami, kdekoli na ně narazí (ne všichni Temní poutníci jsou Paladinové, ale Paladin musí být vždy Temný poutník (někteří elfí Vznešení rytíři jsou též Paladinové, nicméně takovou postavu lze hrát pouze po domluvě s DM)).

Retalianti jsou válečnické společenství a jejich bojová struktura je silně hierarchizovaná. Retalianti NIKDY nepoužívají štíty, často bojují dvěma zbraněmi. Taktéž NIKDY nepoužívají obouruční zbraně, tupé zbraně a sekery.
Povolání Barbar se u nich nevyskytuje a je jim zakázané.
Povolání Paladin se u nich nevyskytuje a je jim zakázané.
Povolání Hraničář je dosti časté a to i v kombinaci Hraničář/Bojovník. Nejlepší Hraničáři jsou známi jako Páni tichých šípů.
Povolání Bojovník je časté. Pouze nejlepší Bojovníci či kombinace Bojovník/Čaroděj a Bojovník/Zaklínač mohou kandidovat na nejvyšší postavení ve společnosti, tzv. Mistry smrti.

Orkové jsou převážně válečnickým společenstvem. Používají převážně obouruční zbraně, nebo jednoruční s velkými štíty. Dávají přednost velkým čepelím nebo drtivým zbraním.
Povolání Barbar je u orků (a skřetů) preferované ve všech typech.
Povolání Bojovník je málo časté, ale objevuje se s rozvojem orčí civilizace a pokusy o organizaci.
Povolání Paladin je orkům zakázané.
Povolání Hraničář se u orků nevyskytuje a je jim zakázané. Skřeti jej výjimečně mohou mít.

Trpaslíci mají rovněž členěnou strukturu. Používají výhradně kuše a praky, NIKDY luky, dále z čepelí pouze krátké meče, převážně sekery, tupé zbraně, těžké zbroje a štíty.
Povolání Barbar je oblíbené mezi trpasličími berserkry, nejdivočejšími válečníky malého lidu.
Povolání Bojovník je nejvíce preferované. Trpaslíci jsou rozděleni do dvou hlavních bojovnických škol, kterým se říká Cesta sekery a Cesta kladiva. Tyto spolu vedou časté ideové spory a soutěží v úspěšnosti.
Povolání Paladin se u trpaslíků nevyskytuje a je jim zakázané.
Povolání Hraničář je méně četné. Jeho zástupci jsou tzv. Slídiči, trpasličí průzkumníci a scouti. Používají obvykle dva krátké meče, praky a vrhací zbraně.

Gremlini jsou diferencovaní již dle barev své pleti. NIKDY neužívají dlouhé luky, obouruční zbraně a těžké kuše.
Povolání Barbar je u Gremlinů obvyklé a rozšířené. Je dostupné Zeleným a Modrým Gremlinům.
Povolání Bojovník není u Gremlinů obvyklé (nenacházejí zálibu v nácviku boje) a je jim zakázáno.
Povolání Paladin není u Gremlinů obvyklé a je jim zakázáno.
Povolání Hraničář není u Gremlinů obvyklé a je jim zakázáno.

Koboldi často používají nejroztodivnější zbraně (biče, oboustranná ostří atd.), převažují však krátké meče. Koboldi nemohou NIKDY používat dlouhé luky a těžké kuše.
Povolání Paladin není Koboldům dostupné a je jim zakázáno.
Povolání Barbar je rozšířené u nižších vrstev. Vojáci pomocí zuřivosti překonávají strach z nepřítele.
Povolání Bojovník je rozšířené mezi vyššími vrstvami Koboldů.
Povolání Hraničář je rovněž dosti rozšířené.


Kouzelnická povolání:

Co se týče Povrchňanů, bývají tito často obeznámeni s magií. Mohou provozovat jakýkoli směr a mít zaměření na jakoukoli školu (zaměření musí mít každý Čaroděj v Darschibaru).
Povolání Čaroděj je přístupné (vždy s příslušným zaměřením).
Povolání Zaklínač je rovněž přístupné.
Povolání Bard je rovněž přístupné.

U Horalů není magie příliš rozšířena, rozhodně není předmětem studia.
Povolání Čaroděj je Horalům zakázané.
Povolání Zaklínač je Horalům povoleno, i když je vzácné.
Povolání Bard je u Horalů obvyklé a dosti rozšířené.

U Xarů má magie velmi starou tradici.
Povolání Čaroděj je běžně dostupné. Tradiční a povinná zaměření jsou na školu Nekromancie nebo Vyvolávání.
Povolání Zaklínače se u Xarů nevyskytuje a je jim zakázáno.
Povolání Barda se u Xarů nevyskytuje a je jim zakázáno.

Gasmulové následují magickou tradici (a příslušná pravidla) buď Xarů (většinou), nebo Ztracených elfů (výjimečně).
Povolání Čaroděj je pro xarské Gasmuly běžně dostupné. Tradiční a povinná zaměření jsou na školu Nekromancie nebo Vyvolávání. Nexarští Gasmulové Čaroději být nemohou, neboť se nemají kde vzdělávat.
Povolání Zaklínače je možné, Xarové však na jeho představitele hledí s podezřením.
Povolání Barda je možné, Xarové však na jeho představitele hledí s podezřením.

Pro Ztracené půlelfy platí, že mohou mít buď dovednosti dle Ztracených elfů, nebo i i jiné podle toho, čím se zabývali na Povrchu.
Povolání Čaroděje je málo obvyklé. Musí mít zaměření na školu Iluze, Evokace nebo Ochrana.
Povolání Zaklínače je více rozšířené.
Povolání Barda je velmi rozšířené.

Ztracení elfové se odlišují od svých povrchňanských bratří.
Povolání Čaroděje je obvyklé. Musí mít zaměření na školu Iluze, Detekce nebo Ochrana.
Povolání Zaklínače je méně rozšířené, přesto možné.
Povolání Barda je dosti rozšířené.

Retalianti mají velmi silnou tradici magie.
Povolání Čaroděj je hojně rozšířené. Musí mít zaměření na školu Evokace nebo Ochrana.
Povolání Zaklínač je rovněž rozšířené.
Povolání Bard není u Retaliantů rozšířené a je zakázané.

Orkové nejsou v magii příliš školeni, alespoň co se týče arkán.
Povolání Čaroděj se u orků a skřetů nevyskytuje a mají ho zakázané.
Povolání Zaklínač je řídké, ale vyskytuje se. Někteří šamani jsou Zaklínači.
Povolání Bard se u orků a skřetů nevyskytuje a mají ho zakázané.

Trpaslíci věří, že veškerá magie pochází od bohů a na jinou nahlížejí s krajní nedůvěrou.
Povolání Čaroděj se u Trpaslíků nevyskytuje a mají ho zakázané.
Povolání Zaklínač se u Trpaslíků nevyskytuje a mají ho zakázané.
Povolání Bard se u Trpaslíků vyskytuje, byť velmi zřídka (trpaslíci by neměli mít zmatené přesvědčení, tzn. pouze po konzultaci s DM).

Gremlini magii nestudují, neboť učenost jak ji znají jiné rasy je jim cizí. Dávají přednost emocím a smyslovému poznání světa.
Povolání Čaroděj se u Gremlinů nevyskytuje a mají ho zakázané.
Povolání Zaklínač je u Gremlinů rozšířené a z jeho řad se rekrutují představitelé společenství. Je dostupné pouze Žlutým Gremlinům.
Povolání Bard je u Gremlinů rozšířené a z jeho řad se rekrutují představitelé společenství. Je dostupné pouze Žlutým Gremlinům.

Koboldí šamani jsou mocní, leč jejich síla pochází od vyšších mocností.
Povolání Čaroděj se u Koboldů nevyskytuje a mají ho zakázané.
Povolání Zaklínač se u Koboldů nevyskytuje a mají ho zakázané.
Povolání Bard se u Koboldů nevyskytuje a mají ho zakázané.


Stínová povolání:

Povrchňané mohou mít běžně povolání Zloděj.
Povolání Mnich je u Povrchňanů zakázané (bojové mnichy ve smyslu NWN neznají).

U Horalů je povolání Zloděj zakázané.
Povolání Mnich je rovněž zakázané.

U Xarů je povolání Zloděj málo rozšířené a může se vyskytnout pouze v multiclassu (kombinaci) s jiným. Level Zloděje nesmí být nejvyšším levelem z povolání postavy.
Povolání Mnicha je u Xarů poměrně rozšířené, ovšem pouze v řádech a tajných společenstvech.

U Gasmulů je povolání Zloděj mnohem rozšířenější a nepodléhá takovým omezením jako u Xarů. Gasmulové jsou často vyvrženci a musí se nějak protloukat.
Povolání Mnich mohou mít pouze v případě, že jsou přijati do některého řádu.

Ztracení půlelfové mohou mít povolání Zloděj bez omezení.
Povolání Mnich jim není dostupné a je jim zakázáno.

Ztracení elfové si v povolání Zloděj nelibují a je u nich jen velmi málo rozšířené, vyjma specifických sociálních skupin (někteří Temní poutníci či Pavoučí válečníci jej mají jako druhé povolání). Je tedy možné pouze v multiclassu, kdy level Zloděje nesmí být nejvyšším levelem z povolání postavy.
Povolání Mnich není u Ztracených elfů rozšířeno a je jim zakázáno.

Pro Retalianty je Zloděj téměř přirozeností. Je to velmi rozšířené povolání, ať už v multiclassu či samostatně.
Povolání Mnich je u Retaliantů málo rozšířené, jen vstoupí-li do některého z tajných řádů.

Orkové se plížením, pastmi apod. zabývají jen výjimečně.
Povolání Zloděj je Orkům zakázané, Skřeti jej však mít mohou.
Povolání Mnich je sice velmi výjimečné, leč může existovat. Někteří jedinci pro něj mají přirozené vlohy. Mohou jej mít pouze Orkové, skřeti nikoli.

Trpaslíci jsou v zacházení s pastmi a dalšími věcmi poměrně zruční.
Povolání Zloděj je u Trpaslíků možné, často i v multiclassu s Hraničářem.
Povolání Mnich má u Trpaslíků specifické postavení. Všichni vyznavači kultu Kamenné ruky si jej musí zvolit za své počínající povolání. Dále mohou pokračovat jako Klerici nebo kombinovat obě povolání, ale level Mnicha nesmí být (s výjimkou první úrovně) nikdy vyšší než level Klerika.
Renegátští trpaslíci, kteří jsou členy některého z tajných řádů, mohou mít i povolání čistého Mnicha nebo v jiné kombinaci (nutná domluva s DM).

Pro Gremliny je povolání Zloděj životně důležité, především pro schopnost klást pasti proti nepřátelům. Je dostupné pouze Modrým a Žlutým Gremlinům.
Povolání Mnich není u Gremlinů obvyklé a je jim zakázané.

Koboldi mají povolání Zloděj často, zejména špioni a vrahové.
Povolání Mnich není Koboldům dostupné a mají ho zakázané.


Kněžská povolání:

Povrchňané jako Klerici jsou v podzemí velmi vzácní. Většinou se jedná o tzv. Sembrity, válečné léčitele. Tito musí mít jako povinnou doménu Léčení a druhou vybranou z domén Putování, Ochrana, Síla nebo Válka.
Povolání Druid je u Povrchňanů zakázané.

U Horalů je povolání Klerik zakázané.
Povolání Druid je naopak časté. Někdy i v multiclassu s povoláním Barbar nebo Hraničář.

U Xarů je povolání Klerik poměrně rozšířené. Xarští Klerici jsou buď Zasvěcenci Černé svíce (domény Smrt, Ničení, Zlo, Vědění, Magie, Síla, Válka), sluhové Thrystora Pána Noci (domény Zlo, Oheň, Magie, Klam, Putování), sluhové Sveylora (domény Smrt, Zlo, Magie, Oheň, Země, Voda, Vzduch) či zasvěcenci Vediovise (domény Smrt, Ničení, Země, Zlo).
Povolání Druid není u Xarů obvyklé a je jim zakázáno.

U Gasmulů je povolání Klerik zakázáno, neboť nemají možnost jej získat.
Povolání Druid je Gasmulům dovoleno jen velmi výjimečně, když se dostanou do učení někoho z elfů (což je velmi málo pravděpodobné - domluva s DM).

Ztracení půlelfové mají povolání Klerik zakázáno.
Povolání Druid je jim dostupné stejně jako elfům.

Ztracení elfové povolání Klerik nemají a je jim zakázáno.
Povolání Druid je u Ztracených elfů možné. Je dokonce nejrozšířenější ze všech magických oborů a to díky uctívačům boha Teviobise Slepého a řádu Slepých pištců.

Pro Retalianty je Klerik výjimečnou záležitostí a existuje pouze v multiclassu. Level Klerika nesmí být nejvyšším levelem postavy. Povolené domény jsou Vzduch, Smrt, Ničení, Země, Zlo, Oheň, Vědění, Magie, Ochrana, Putování, Klam, Válka a Voda. Existují i retaliantští Klerici xarských božstev (domluva s DM).
Povolání Druid není Retaliantům dostupné a je jim zakázáno.

Orčí šamani jsou vyznavači svých strašlivých božstev a to celkem zapálení.
Povolání Klerik je Orkům přístupné běžně (Skřetům nikoli). Povolené domény jsou všechny kromě Dobro a Slunce.
Povolání Druid je Orkům (i Skřetům) zakázáno.

Povolání Klerik má u Trpaslíků specifické postavení. Všichni vyznavači kultu Kamenné ruky si musí zvolit za své počínající povolání Mnicha. Dále mohou pokračovat jako Klerici nebo kombinovat obě povolání, ale level Mnicha nesmí být (s výjimkou první úrovně) nikdy vyšší než level Klerika.
Povolání Druida není u trpaslíků rozšířeno a je jim zakázáno.

Pro Gremliny je povolání Klerik neznámé a je jim zakázáno.
Povolání Druid je výjimečné, nicméně existuje. Je dostupné pouze Žlutým Gremlinům.

Koboldi mají povolání Klerika jako hlavní magickou profesi. Povolené domény jsou všechny mimo Dobro a Slunce.
Povolání Druid není u Koboldů rozšířeno a je jim zakázáno.


Prestižní povolání:

Povrchňané jsou ve své škále činností jen málo omezeni.
Povolání Tajemný lučištník je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Vrah je jim povoleno.
Povolání Černý strážce je jim povoleno.
Povolání Tormův šampion je jim povoleno (má stejná omezení jako Paladin).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim povoleno.
Povolání Pán mrtvých je jim povoleno.
Povolání Učedník rudého draka je jim zakázáno.
Povolání Měňavec je jim zakázáno (stejně jako povolání Druid).
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Horalové mají omezení povícero.
Povolání Tajemný lučištník je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Vrah je jim povoleno.
Povolání Černý strážce je jim zakázáno.
Povolání Tormův šampion je jim zakázáno (má stejná omezení jako Paladin).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim povoleno.
Povolání Pán mrtvých je jim zakázáno.
Povolání Učedník rudého draka je jim zakázáno.
Povolání Měňavec je jim povoleno.
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim zakázáno.

Xarové jsou determinováni historií a tradicemi.
Povolání Tajemný lučištník je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Vrah je jim povoleno.
Povolání Černý strážce je jim povoleno.
Povolání Tormův šampion je jim zakázáno (má stejná omezení jako Paladin).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim zakázáno.
Povolání Pán mrtvých je jim povoleno.
Povolání Učedník rudého draka je jim zakázáno.
Povolání Měňavec je jim zakázáno (stejně jako povolání Druid).
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Gasmulové napodobují prakticky ve všem Xary nebo Ztracené elfy.
Povolání Tajemný lučištník je jim povoleno.
Povolání Vrah je jim povoleno.
Povolání Černý strážce je jim povoleno.
Povolání Tormův šampion je jim zakázáno, dokonce i Paladinům.
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim povoleno.
Povolání Pán mrtvých je jim povoleno.
Povolání Učedník rudého draka je jim povoleno.
Povolání Měňavec je jim zakázáno (stejně jako povolání Druid).
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Ztracení půlelfové jsou připodobněni Ztraceným elfům.
Povolání Tajemný lučištník je jim povoleno.
Povolání Vrah je jim zakázáno.
Povolání Černý strážce je jim zakázáno.
Povolání Tormův šampion je jim povoleno, pouze však Temným poutníkům (domluva s DM).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim povoleno.
Povolání Pán mrtvých je jim zakázáno.
Povolání Učedník rudého draka je jim povoleno.
Povolání Měňavec je jim povoleno.
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Ztracení elfové mají rovněž svá specifika.
Povolání Tajemný lučištník je jim povoleno.
Povolání Vrah je jim zakázáno.
Povolání Černý strážce je jim zakázáno.
Povolání Tormův šampion je jim povoleno, pouze však Temným poutníkům (domluva s DM).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim povoleno.
Povolání Pán mrtvých je jim zakázáno.
Povolání Učedník rudého draka je jim povoleno.
Povolání Měňavec je jim povoleno.
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Retalianti rovněž vycházejí ze svých historických tradic.
Povolání Tajemný lučištník je jim povoleno.
Povolání Vrah je jim povoleno.
Povolání Černý strážce je jim povoleno.
Povolání Tormův šampion je jim zakázáno (má stejná omezení jako Paladin).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim zakázáno.
Povolání Pán mrtvých je jim zakázáno.
Povolání Učedník rudého draka je jim povoleno.
Povolání Měňavec je jim zakázáno (stejně jako povolání Druid).
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Orkové mají rovněž své definice.
Povolání Tajemný lučištník je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Vrah je jim zakázáno.
Povolání Černý strážce je jim povoleno, ovšem jen ve specifických případech (domluva s DM).
Povolání Tormův šampion je jim zakázáno (má stejná omezení jako Paladin).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim zakázáno.
Povolání Pán mrtvých je jim zakázáno.
Povolání Učedník rudého draka je jim zakázáno.
Povolání Měňavec je jim zakázáno (stejně jako povolání Druid).
Povolání Stínový tanečník je jim zakázáno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

U Trpaslíků je situace podložená zejména tradicemi.
Povolání Tajemný lučištník je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Vrah je jim povoleno.
Povolání Černý strážce je jim zakázáno.
Povolání Tormův šampion je jim zakázáno (má stejná omezení jako Paladin).
Povolání Trpasličí obránce je jim povoleno.
Povolání Zvěd Harfeníků je jim povoleno.
Povolání Pán mrtvých je jim zakázáno.
Povolání Učedník rudého draka je jim zakázáno.
Povolání Měňavec je jim zakázáno (stejně jako povolání Druid).
Povolání Stínový tanečník je jim zakázáno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Gremlini mají svá specifická omezení.
Povolání Tajemný lučištník je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Vrah je jim zakázáno (nesplňují podmínku přesvědčení).
Povolání Černý strážce je jim zakázáno (nesplňují podmínku přesvědčení).
Povolání Tormův šampion je jim zakázáno (má stejná omezení jako Paladin).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim povoleno.
Povolání Pán mrtvých je jim zakázáno.
Povolání Učedník rudého draka je jim zakázáno.
Povolání Měňavec je jim zakázáno (stejně jako povolání Druid).
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Koboldi jsou velmi specifičtí.
Povolání Tajemný lučištník je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Vrah je jim povoleno.
Povolání Černý strážce je jim povoleno, ovšem ve specifických případech (domluva s DM).
Povolání Tormův šampion je jim zakázáno (má stejná omezení jako Paladin).
Povolání Trpasličí obránce je jim zakázáno (nesplňují podmínku rasy).
Povolání Zvěd Harfeníků je jim zakázáno.
Povolání Pán mrtvých je jim zakázáno.
Povolání Učedník rudého draka je jim zakázáno.
Povolání Měňavec je jim zakázáno (stejně jako povolání Druid).
Povolání Stínový tanečník je jim povoleno.
Povolání Pán zbraně je jim povoleno.

Ornilie

Xyhtropac

Warzone

Darschibar

Shadowrun

Neogenesis

Outfall

Home